ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 164 ရှိ 100 ကို ဖော်ပြခြင်း။
အခြေအနေ ဆွေးနွေးမှု မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
Setara Singh ၏ ရုပ်ပုံ
Setara Singh
Setara Singh ၏ ရုပ်ပုံ
Setara Singh
1
Carlos Cadabeira ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos Cadabeira
Carlos Cadabeira ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos Cadabeira
0
Sabina Abellan ၏ ရုပ်ပုံ
Sabina Abellan
Sabina Abellan ၏ ရုပ်ပုံ
Sabina Abellan
0
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
11
James Lohse ၏ ရုပ်ပုံ
James Lohse
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Matthias Tylkowski ၏ ရုပ်ပုံ
Matthias Tylkowski
Giovanni Vosloo ၏ ရုပ်ပုံ
Giovanni Vosloo
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Benedikt Köhler ၏ ရုပ်ပုံ
Benedikt Köhler
Benedikt Köhler ၏ ရုပ်ပုံ
Benedikt Köhler
4
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Samuel Marolop ၏ ရုပ်ပုံ
Samuel Marolop
Samuel Marolop ၏ ရုပ်ပုံ
Samuel Marolop
0
Sabina Abellan ၏ ရုပ်ပုံ
Sabina Abellan
Sabina Abellan ၏ ရုပ်ပုံ
Sabina Abellan
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
IKECHUKWU OGBUCHI ၏ ရုပ်ပုံ
IKECHUKWU OGBUCHI
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
4
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
zainab ahmed ၏ ရုပ်ပုံ
zainab ahmed
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Gael PLANTIN ၏ ရုပ်ပုံ
Gael PLANTIN
Gael PLANTIN ၏ ရုပ်ပုံ
Gael PLANTIN
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
zainab ahmed ၏ ရုပ်ပုံ
zainab ahmed
zainab ahmed ၏ ရုပ်ပုံ
zainab ahmed
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Іра Базюк ၏ ရုပ်ပုံ
Іра Базюк
Іра Базюк ၏ ရုပ်ပုံ
Іра Базюк
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Abdelilah Haji ၏ ရုပ်ပုံ
Abdelilah Haji
Abdelilah Haji ၏ ရုပ်ပုံ
Abdelilah Haji
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Vardaan S. Rathore ၏ ရုပ်ပုံ
Vardaan S. Rathore
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
5
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
lauter tayou ၏ ရုပ်ပုံ
lauter tayou
lauter tayou ၏ ရုပ်ပုံ
lauter tayou
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Gabri Z ၏ ရုပ်ပုံ
Gabri Z
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ ရုပ်ပုံ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Toby Ali ၏ ရုပ်ပုံ
Toby Ali
Joost Elshoff ၏ ရုပ်ပုံ
Joost Elshoff
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Daniel Biedermann ၏ ရုပ်ပုံ
Daniel Biedermann
Joost Elshoff ၏ ရုပ်ပုံ
Joost Elshoff
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Diovany Duarte ၏ ရုပ်ပုံ
Diovany Duarte
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Miki R ၏ ရုပ်ပုံ
Miki R
Marcus Green ၏ ရုပ်ပုံ
Marcus Green
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
aysha sithu ၏ ရုပ်ပုံ
aysha sithu
aysha sithu ၏ ရုပ်ပုံ
aysha sithu
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ján Hudec ၏ ရုပ်ပုံ
Ján Hudec
Dan Marsden ၏ ရုပ်ပုံ
Dan Marsden
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
david berger ၏ ရုပ်ပုံ
david berger
Matt Bury ၏ ရုပ်ပုံ
Matt Bury
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Johnson Mafoko ၏ ရုပ်ပုံ
Johnson Mafoko
Johnson Mafoko ၏ ရုပ်ပုံ
Johnson Mafoko
8
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jessica Rocheleau ၏ ရုပ်ပုံ
Jessica Rocheleau
Jessica Rocheleau ၏ ရုပ်ပုံ
Jessica Rocheleau
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Maritza Gomez Alvarez ၏ ရုပ်ပုံ
Maritza Gomez Alvarez
Maritza Gomez Alvarez ၏ ရုပ်ပုံ
Maritza Gomez Alvarez
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Christopher Ozuna ၏ ရုပ်ပုံ
Christopher Ozuna
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Stefan Hackel ၏ ရုပ်ပုံ
Stefan Hackel
Johanna Thuth ၏ ရုပ်ပုံ
Johanna Thuth
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
dhananjay rasal ၏ ရုပ်ပုံ
dhananjay rasal
Johanna Thuth ၏ ရုပ်ပုံ
Johanna Thuth
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
hui chi ၏ ရုပ်ပုံ
hui chi
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Amanpreet Kaur ၏ ရုပ်ပုံ
Amanpreet Kaur
Marcus Green ၏ ရုပ်ပုံ
Marcus Green
9
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Amanpreet Kaur ၏ ရုပ်ပုံ
Amanpreet Kaur
Amanpreet Kaur ၏ ရုပ်ပုံ
Amanpreet Kaur
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Amanpreet Kaur ၏ ရုပ်ပုံ
Amanpreet Kaur
Amanpreet Kaur ၏ ရုပ်ပုံ
Amanpreet Kaur
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
4
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Dhruv Chandra ၏ ရုပ်ပုံ
Dhruv Chandra
Dhruv Chandra ၏ ရုပ်ပုံ
Dhruv Chandra
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sham Palve ၏ ရုပ်ပုံ
Sham Palve
Don Hinkelman ၏ ရုပ်ပုံ
Don Hinkelman
1
Don Hinkelman ၏ ရုပ်ပုံ
Don Hinkelman
Don Hinkelman ၏ ရုပ်ပုံ
Don Hinkelman
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Namal Balasuriya ၏ ရုပ်ပုံ
Namal Balasuriya
Namal Balasuriya ၏ ရုပ်ပုံ
Namal Balasuriya
4
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Konstantina Zerva ၏ ရုပ်ပုံ
Konstantina Zerva
Konstantina Zerva ၏ ရုပ်ပုံ
Konstantina Zerva
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Nelly Hayrapetyan ၏ ရုပ်ပုံ
Nelly Hayrapetyan
Nelly Hayrapetyan ၏ ရုပ်ပုံ
Nelly Hayrapetyan
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Revathi M ၏ ရုပ်ပုံ
Revathi M
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jabez Samson ၏ ရုပ်ပုံ
Jabez Samson
Michal Wazana ၏ ရုပ်ပုံ
Michal Wazana
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ASHISH VERMA ၏ ရုပ်ပုံ
ASHISH VERMA
ASHISH VERMA ၏ ရုပ်ပုံ
ASHISH VERMA
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ben Kahn ၏ ရုပ်ပုံ
Ben Kahn
Ben Kahn ၏ ရုပ်ပုံ
Ben Kahn
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
vidyasagar reddy sagar reddy ၏ ရုပ်ပုံ
vidyasagar reddy sagar reddy
vidyasagar reddy sagar reddy ၏ ရုပ်ပုံ
vidyasagar reddy sagar reddy
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
TheMrGoycochea . ၏ ရုပ်ပုံ
TheMrGoycochea .
TheMrGoycochea . ၏ ရုပ်ပုံ
TheMrGoycochea .
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Salvatore bernardo ၏ ရုပ်ပုံ
Salvatore bernardo
Salvatore bernardo ၏ ရုပ်ပုံ
Salvatore bernardo
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mohinder Kumar Slariya ၏ ရုပ်ပုံ
Mohinder Kumar Slariya
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mohinder Kumar Slariya ၏ ရုပ်ပုံ
Mohinder Kumar Slariya
Mohinder Kumar Slariya ၏ ရုပ်ပုံ
Mohinder Kumar Slariya
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
James Lohse ၏ ရုပ်ပုံ
James Lohse
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Otaku Dude ၏ ရုပ်ပုံ
Otaku Dude
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Arpita Chopra ၏ ရုပ်ပုံ
Arpita Chopra
Prince Namdev ၏ ရုပ်ပုံ
Prince Namdev
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Rob Kelly ၏ ရုပ်ပုံ
Rob Kelly
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
0
Manoj S Nair ၏ ရုပ်ပုံ
Manoj S Nair
Manoj S Nair ၏ ရုပ်ပုံ
Manoj S Nair
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
john petroulis ၏ ရုပ်ပုံ
john petroulis
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
minam mirzaei ၏ ရုပ်ပုံ
minam mirzaei
minam mirzaei ၏ ရုပ်ပုံ
minam mirzaei
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Saranya Lakshmi Matturthi ၏ ရုပ်ပုံ
Saranya Lakshmi Matturthi
Saranya Lakshmi Matturthi ၏ ရုပ်ပုံ
Saranya Lakshmi Matturthi
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
keong raja ၏ ရုပ်ပုံ
keong raja
keong raja ၏ ရုပ်ပုံ
keong raja
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ ရုပ်ပုံ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ ရုပ်ပုံ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Cchtou Chtou ၏ ရုပ်ပုံ
Cchtou Chtou
Guy Polit ၏ ရုပ်ပုံ
Guy Polit
8
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Prasoon Mudgal ၏ ရုပ်ပုံ
Prasoon Mudgal
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sandy Pittendrigh ၏ ရုပ်ပုံ
Sandy Pittendrigh
Sandy Pittendrigh ၏ ရုပ်ပုံ
Sandy Pittendrigh
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Greg Min ၏ ရုပ်ပုံ
Greg Min
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
bhupesh rawat ၏ ရုပ်ပုံ
bhupesh rawat
Marcus Green ၏ ရုပ်ပုံ
Marcus Green
1
Dom F ၏ ရုပ်ပုံ
Dom F
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
5
Dom F ၏ ရုပ်ပုံ
Dom F
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Alexander Brown ၏ ရုပ်ပုံ
Alexander Brown
7
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
0
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Nancy Rizk ၏ ရုပ်ပုံ
Nancy Rizk
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Asmaa Galal ၏ ရုပ်ပုံ
Asmaa Galal
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
7
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Vicki Dunnam ၏ ရုပ်ပုံ
Vicki Dunnam
Vicki Dunnam ၏ ရုပ်ပုံ
Vicki Dunnam
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ItsMe Rajan ၏ ရုပ်ပုံ
ItsMe Rajan
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
1
ItsMe Rajan ၏ ရုပ်ပုံ
ItsMe Rajan
Robert Schrenk ၏ ရုပ်ပုံ
Robert Schrenk
3
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ItsMe Rajan ၏ ရုပ်ပုံ
ItsMe Rajan
ItsMe Rajan ၏ ရုပ်ပုံ
ItsMe Rajan
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mahinwal Surya ၏ ရုပ်ပုံ
Mahinwal Surya
Mahinwal Surya ၏ ရုပ်ပုံ
Mahinwal Surya
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ramon Ovelar ၏ ရုပ်ပုံ
Ramon Ovelar
Ramon Ovelar ၏ ရုပ်ပုံ
Ramon Ovelar
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Adi Nugroho ၏ ရုပ်ပုံ
Adi Nugroho
Marcus Green ၏ ရုပ်ပုံ
Marcus Green
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Анастасия Малкова ၏ ရုပ်ပုံ
Анастасия Малкова
Анастасия Малкова ၏ ရုပ်ပုံ
Анастасия Малкова
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Minakshi Bhardwaj ၏ ရုပ်ပုံ
Minakshi Bhardwaj
Minakshi Bhardwaj ၏ ရုပ်ပုံ
Minakshi Bhardwaj
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Arndt Adler ၏ ရုပ်ပုံ
Arndt Adler
Arndt Adler ၏ ရုပ်ပုံ
Arndt Adler
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Hu La ၏ ရုပ်ပုံ
Hu La
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
3
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
samuel soma ၏ ရုပ်ပုံ
samuel soma
Gavin Henrick ၏ ရုပ်ပုံ
Gavin Henrick
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
wasana chamini ၏ ရုပ်ပုံ
wasana chamini
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Linde Van Ishoven ၏ ရုပ်ပုံ
Linde Van Ishoven
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
sara rabie ၏ ရုပ်ပုံ
sara rabie
sara rabie ၏ ရုပ်ပုံ
sara rabie
6
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jared Schaeffer ၏ ရုပ်ပုံ
Jared Schaeffer
Dhirendra Singh ၏ ရုပ်ပုံ
Dhirendra Singh
1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Abhishek Kumar Vishwakarma ၏ ရုပ်ပုံ
Abhishek Kumar Vishwakarma
Rahul Rai ၏ ရုပ်ပုံ
Rahul Rai
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Miro Iliaš ၏ ရုပ်ပုံ
Miro Iliaš
Miro Iliaš ၏ ရုပ်ပုံ
Miro Iliaš
2
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Muhammad Ammar` Ijaz ၏ ရုပ်ပုံ
Muhammad Ammar` Ijaz
Muhammad Ammar` Ijaz ၏ ရုပ်ပုံ
Muhammad Ammar` Ijaz
0
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Anand Kumar ၏ ရုပ်ပုံ
Anand Kumar
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
4
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Subhash Ariyadasa ၏ ရုပ်ပုံ
Subhash Ariyadasa
Elizabeth Dalton ၏ ရုပ်ပုံ
Elizabeth Dalton
11
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Emmanuel Ugwu ၏ ရုပ်ပုံ
Emmanuel Ugwu
hussain satti ၏ ရုပ်ပုံ
hussain satti
7
Frankie Kam ၏ ရုပ်ပုံ
Frankie Kam
Frankie Kam ၏ ရုပ်ပုံ
Frankie Kam
37