Section outline

 • Форуми

  Добре дошли на страниците на българската Moodle общност!

  Не се колебайте да задавате всички въпроси, които имате относно Moodle във форумите по-долу.

  Ако само търсите нещо да прочетете за Moodle, то вижте Превод на документацията на Moodle на български.

 • Стари материали

  Това са материали, които преди се намираха в главната секция, но бяха преместени поради това, че се отнасят за вече доста остарели версии на Moodle. При преместването се разбъркаха, за което моля за извинение. Разгледайте ги и посочете кои от тях могат да останат и кои да бъдат изтрити. Моля разгледайте и материалите в темите по-долу, те също следва да бъдат осъвременени или изтрити, ако се счетат за ненужни.

  Дейности: 98
 • Създаването на това ОТВОРЕНО хранилище (репозитори, free courses repository) за споделяне, обмен и оптимизиране на е-уроци, е-тестове, е-курсове и дигитални дидактически ресурси за Moodle и други Среди за електронно Обучение (СеО) е плод на нашето дълбоко убеждение, че достъпът до обучение, нови технологии, нови идеи, качествена информация - ТРЯБВА ДА Е СВОБОДЕН И БЕЗПЛАТЕН! Shared course content

  Дейности: 16
 • Законова база

  Дейности: 9
 • Филтри в Moоdlе

  Дейности: 5
 • Задания

  Основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната рабоа със студентите в Moodlе се явяват заданията. Заданието от тип "Он-лайн текст" предполага творческий отговор от студента/ученика. За хуманитарните специалности такъв вид задание се исползва за написване на есе. Студентът може да публикуваа отговорът веднага на сайтът (Задание от тип: "Он-лайн текст") , или да качи в сайта отговора като файл (Задание от тип "Отговор във вид на файл"), или да изпрати на сайта няколко файла (Задание от тип "Отговор във вид на няколко файла"). Задание от тип "Дейност извън системата по e-mail" не изисква отговор от страна на студента в рамките на самото задание. Такъв тип задание преподавателят може да използва за оценяване на активността на студента при разработката на wiki-проект или отговор в аудитория, например. •Заданията се специфицират по краен срок и оценка; •Обучаемите изпращат решения на заданията като файлът се маркира по дата на получаване; •Закъснелите задания се визуализират за преподавателя; •Преподавателят може да дава препоръки към отделните задания, като обучаемият се уведомява по електронна поща; •Възможност за повторно изпращане на решение дори след оценяване, ако преподавателят го е позволил.

  Дейности: 1
 • Онлайн-консултации / Чат

  Мoдyлът за "Чат" (Сhаt) в Mооdle позволява на участниците да прехвърлят дискусиите от форумите в разговор в реално време. По този начин те могат да се разберат по и по помежду си. Налични са множество опции за съхраняване и разглеждане на чат дискусиите. •Позволява синхронна комуникация в реално време; •Включва снимката от профила на потребителите в прозореца на комуникацията; •Допуска употреба на: - URL; - емотикони; - НTML; - изображения и др. •Целият разговор се записва в така наречените журнални записи (логове), с възможност за последващо предоставяне на останалите потребители.

  Дейности: 2
 • Анкети

  Мoдyлът "Анkeтатa" (Chоicе) в Mооdle е много прост модул– учителят задава някакъв въпрос с няколко възможни отговора. Тя може да бъде полезна като кратко запитване, което да стимулира мисленето на учениците върху зададена тема. На тестовия сайт е добавена кратка анкета за външния вид на сайта. Счита се, че това е модул електронно гласуване гласуване предоставящ възможност за установяване на очакванията на обучаемите към курса още преди да е започнал. Когато завърши обучаемите могат да бъдат анкетирани за това дали им е харесал и какви препоръки биха дали. Този електронен процес позволява обратна връзка към педагозите. •Позволява създаване на анкети; •Резултатите се подреждат таблично; •Преподавателят може да позволи на обучаемите да виждат резултатите от анкетите.

  Дейности: 3
 • Дейност Форум

  Тази учебна дейност е една от най-важните, тъй като там се случват повечето дискусии. Форумите могат да бъдат структурирани по различен начин и могат да позволяват поставянето на оценки от другите участници за всеки отделен постинг. Форумите могат да бъдат разглеждани по много различни начини и могат да имат прикрепени файлове. Абонирането за даден форум означава, че участникът получава съобщение всеки път, когато бъде добавен нов постинг. Учителят може да направи абонирането задължително за всеки. На тестовия сайт е поставен общ модул с едно начално съобщение от администратора, което служи за пример как се работи със сайта. Интегриран форум в Moоdlе се характеризира със следното: •Възможните типове форуми са: само за преподаватели, за новини, за отделен обучаем както и форуми, отворени за всички; •Три различни начина за преглед на форумите; •Възможност за включване на изображения в отговорите към темата; •Автоматично прикрепяне на снимката от профила; •Абонамент за отделни теми по електронна поща.

  Дейности: 4
 • Речници

  Дейности: 14
 • Работна тетрадка

  Мoдyлът "Журнал" или наричан още "Работна тетрадка" (Jоurnаl) е една много важна дейност за контрол и прогнозиране на постиженията на учениците/студентите в Mооdlе. Учителят може да помоли ученикът да се концентрира върху определена тема, като ученикът може да променя и прецизира отговорите си във времето. Отговорите са видими само за учителя, който може да предлага рецензия и да оценява записите в журнала. Препоръчително е да се правят записи в журнала всяка седмица. В примерния курс е добавен журнал, който задава въпрос за мислене от областта на регулярните изрази. Журналът може да бъде оценяван и ученикът има право да променя отговорите си. Мoдyлът "Журнал" по същество представлява едно просто задание. Обикновено преподавателят може да добавя седмично по едно задание от този тип. Обучаемият може да редактира своя отговор според изучения материал. Отговорът на обучаемия в тази форма е достъпен само за учителя.

  Дейности: 0
 • Учебна работа

  Мoдyлът "Урок" (lesson) в Mооdlе представя учебното съдържание по интересен и интерактивен начин. Той се състои от поредица от страници, всяка страница обикновено завършва с въпрос с няколко възможни отговора. В зависимост от отговора на ученика той или продължава напред, или са връща назад към предишната страница. Движението през урока може да бъде праволинейно, но също така и доста усложнено в зависимост от логическата структура заложена в него и особеностите на представяния материал.

  Дейности: 4
 • Тестове

  Мoдyлът "Тест" (Qui z) в Mооdlе позволява на учителя да създава тестове в множество варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. Въпросите се пазят в категоризирана база данни и могат да се използват от повече от един курс или да се използват повторно в последователни курсове. Тестовете могат да се правят по няколко пъти за подобряване на резултата. Учителят решава дали да напише рецензия за постиженията на ученика на теста или да му покаже верните отговори. Тестовете могат да бъдат оценявани по система, определена от самия учител. •Позволява изграждане на база данни от въпроси, които се използват за изграждане на тестовете; •Тестовете може да се подреждат по категории; •Всеки тест може да има индивидуален срок на валидност, след който той не е достъпен; •Възможност за показване на верните отговори; •Въпросите и отговорите към тях могат да се пренареждат; •Въпросите позволяват включване на НТML-код и изображения; •Въпросите може да се зареждат от външен файл; Поддържат се следните видове въпроси: •с множествен отговор; •с отговор тип вярно – невярно; •с отговор за съвпадение; •произволен въпрос; •с отговор от тип кратък текст; •др.

  Дейности: 5
 • Ресурси

  Модyлът "Ресурси" предоставя механизъм за качване в сайта и визуализация за обучаемите на всякакви електронни ресурси: най-използваните са документи в Word, PowerPoint, Flash анимации, видео, звук и др. Файловете могат да бъдат качвани и администрирани на сървъра или да бъдат създавани на момента посредством формуляри в самата система (напр. За текстови или НТML ресурси). Могат да бъдат добавяни връзки към външни ресурси от Интернет или тяхното съдържание може да бъдат безпроблемно в интерфейса на курса. Различни уеб-базирани приложения също могат да бъдат свързани към средата за електронно обучение като това включва и възможността да се предават данни от Mооdlе и към тях и обратно. Напълно безпроблемно се интегрират в курса и външни ресурси (- уеб страници, но и програми , файлове и др.) Ресурсният модул се характеризира със следното: •Ресурсният модул се грижи за показване съдържанието на курсовете; •Позволява използване на различни видове файлови формати (Word, PowerPoint, Flash, видео, аудио); •Файловете могат да бъдат качени на сървъра или да се създадат с помощта на вградения НТML редактор; •Поддръжка на външни НТML ресурси.

  Дейности: 13
 • Практикум

  Мoдyлът "Работилница" наричан още "Практикум" (Wоrкshоp) е учебна дейност в Mооdlе, която позволява оценка на даден проект от участниците в курса. Идеята е проектът да бъде създаден от някои от учениците и да се даде на другите възможност да дадат своето мнение по него, но проектът може да бъде зададен и от учителя. Мoдyлът "Практикум" е подобен на модулът "Задания" но с големи количества параметри. •Позволява на всички да оценяват документи и самите себе си. Учителят може да управлява скалата за оценяване, както и самите документи. •Поддържа широк диапазон от скали за оценяване. •Учителят може да предложи прости документи на обучаемите, за да се упражнят в поставянето на оценки. •Много гъвкав с много параметри. •Осигурява работа над едно задание от множество обучаеми, като преподавателят може да определя оценката и да следи свършената работа; •Поддържа няколко различни типа на оценяване; •Позволява на преподавателя да предостави примерни решения; •Изключително гъвкав модул с множество опции.

  Дейности: 0
 • Въпросник

  Мoдyлът за "Проучвания" (Survey) в Mооdlе предоставя набор от надеждни инструменти, които са полезни за оценяването и стимулирането на ученето в онлайн среди като Mооdlе. Учителите могат да използват модула, за да получават обратна информация от учениците си, да научат повече за тях и да придобият представа за своето собствено преподаване. На тестовия сайт е добавено проучване, чиято цел е да даде представа до каква степен учебният материал е бил полезен за учениците. Всеки от 24-те въпроса се отнася до впечатленията от курса. Там няма верни и грешни отговори, а отговорите са анонимни. Такива проучвания помагат за подобряването на бъдещите курсове.

  Дейности: 3
 • SCORМ

  SCORМ пакетът e архив, който съдържа уеб ресурси, пакетирани според стандарта SCORМ за учебни обекти (learning objects). Този архив може да съдържа уеб страници, графики, Javascript програми, Flash презентации и всичко друго, което може да се разглежда чрез уеб браузър. Мoдyлът SCОRМ в Moodlе позволява да се зареждат стандартни SCORМ архиви и да се интегрират в учебните курсове. Системата поддържа стандарта SCОRМ за пакетиране на учебно съдържание. Тези пакети могат да съдържат уебстраници, графики, JavaScript -програми, Flash - презентации и всичко, което работи с уеббраузър. Съобразяването на общ стандарт позволява преносимост на учебното съдържание към и от други платформи за електронно обучение, които поддържат същия стандарт. Той е необходим за преподаватели, които пренасят курсове от други платформи за електронно обучение или желаят курсовете им да бъдат преносими и платформено независими.

  Дейности: 4
 • Допълнителни модули

  Името Wiкi идва от Wikipedia, популярната онлайн енциклопедия, и позволява документите да се създават и редактират от самите потребители с използването на прост маркиращ език като редакторът е вграден в самия браузър. "Wiкi wiкi" означава "бърз" на хавайски и това отразява скоростта на създаване и обновяване на страниците с помощта на технологията wiki. Обикновено няма предварителен преглед преди да се приемат промените, направени от потребителите, но старите версии се пазят и винаги могат да бъдат възстановени от архива. Всеки, който има достъп до страницата може да прави промени по нея.

  Дейности: 1
 • Moodlе 1.8.9+ BG Language Package UTF-8

  Дейности: 2
 • Образователен каталог

  Дейности: 5