Section outline

  • Основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната рабоа със студентите в Moodlе се явяват заданията. Заданието от тип "Он-лайн текст" предполага творческий отговор от студента/ученика. За хуманитарните специалности такъв вид задание се исползва за написване на есе. Студентът може да публикуваа отговорът веднага на сайтът (Задание от тип: "Он-лайн текст") , или да качи в сайта отговора като файл (Задание от тип "Отговор във вид на файл"), или да изпрати на сайта няколко файла (Задание от тип "Отговор във вид на няколко файла"). Задание от тип "Дейност извън системата по e-mail" не изисква отговор от страна на студента в рамките на самото задание. Такъв тип задание преподавателят може да използва за оценяване на активността на студента при разработката на wiki-проект или отговор в аудитория, например. •Заданията се специфицират по краен срок и оценка; •Обучаемите изпращат решения на заданията като файлът се маркира по дата на получаване; •Закъснелите задания се визуализират за преподавателя; •Преподавателят може да дава препоръки към отделните задания, като обучаемият се уведомява по електронна поща; •Възможност за повторно изпращане на решение дори след оценяване, ако преподавателят го е позволил.