Section outline

  • Мoдyлът "Тест" (Qui z) в Mооdlе позволява на учителя да създава тестове в множество варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. Въпросите се пазят в категоризирана база данни и могат да се използват от повече от един курс или да се използват повторно в последователни курсове. Тестовете могат да се правят по няколко пъти за подобряване на резултата. Учителят решава дали да напише рецензия за постиженията на ученика на теста или да му покаже верните отговори. Тестовете могат да бъдат оценявани по система, определена от самия учител. •Позволява изграждане на база данни от въпроси, които се използват за изграждане на тестовете; •Тестовете може да се подреждат по категории; •Всеки тест може да има индивидуален срок на валидност, след който той не е достъпен; •Възможност за показване на верните отговори; •Въпросите и отговорите към тях могат да се пренареждат; •Въпросите позволяват включване на НТML-код и изображения; •Въпросите може да се зареждат от външен файл; Поддържат се следните видове въпроси: •с множествен отговор; •с отговор тип вярно – невярно; •с отговор за съвпадение; •произволен въпрос; •с отговор от тип кратък текст; •др.