Нормативни актове


Нормативни актове- Стратегии | Закони | ПМС | Наредби | Правилници | Учебни програми | Учебно-изпитни програми | Други


Сега подредени по По дата на обновяване нарастващ Подреждане: По дата на създаване | По дата на обновяване променяне на намаляващ

Страница:  1  2  (Още)

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за народната просвета (Legislation of Education in Bulgaria)


ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

LAW on the educational degrees, General Education Minimum and Curriculum


ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Law on Vocational Education and Training in Bulgaria


ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за висшето образование

High Education Law


ЗАКОН за научните степени и научните звания

ЗАКОН за научните степени и научните звания

Law Act on Academic Degrees and Ranks


ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

LAW of Encourage the scientific research work in Bulgaria


ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

LAW lending undergraduate and graduate students (student's and PhD's credits)


•Закон за кредитиране на студенти и докторанти ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.


ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Law on Access to Public Information


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015г.)

National program for development of school education and preschool education and trainingСтраница:  1  2  (Още)