ЗАКОН за научните степени и научните звания

ЗАКОН за научните степени и научните звания

Law Act on Academic Degrees and Ranks

» Нормативни актове