Chuyển tới nội dung chính

MOODLE VÀ CÁC HỆ THỐNG KHÁC

So sánh đặc điểm, chức năng, ưu/khuyết điểm của từng hệ thống Moodle, Atutor, Dokeos, Alias, Blackboard/WebCT...