Програми и проекти


Програми и проекти- ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” | UNESCO | UNICEF | Съвет на Европа | UNFRA | Архив

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |

М

Момн набира проекти по програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МОМН набира проекти по програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

EU
МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
ЕСФ

.
Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

. Програмата е на обща стойност 10 000 000 лева.

. За тези средства могат да кандидатстват община или звено на община по чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, училище, детска градина, организация, създадена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (НПО).

. Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до края на 2012 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 390 000 лева.

Прочети още...


МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система

Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

. За тези средства могат да кандидатстват община или звено на община смисъла на чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, училище, детска градина, висше училище или звено на висше училище по смисъла на чл. 5, ал. 2 и параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121 от 31.05.2007, организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (НПО)

Дейностите по изпълнението на всеки един проект трябва да приключат до края на 2011 г., а безвъзмездната помощ е в максимален размер до 390 000 лева.


Прочети още...
.Н

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

 • Mодул „Оптимизиране на училищната мрежа”
  Документи за кандидатстване (по образец)
  За контакти: Марияна Ламбова – началник отдел, 9217 410, m.lambova@mon.bg.
 • Mодул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2009 г.
  Формуляр за кандидатстване (по образец)
  За контакти: Нели Ненчева – началник отдел, 9217 402, n.nencheva@mon.bg.
 • Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”
  Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”
  Документи за кандидатстване (по образец)
  За контакти: Дима Коцева – началник отдел, 9217 484, d.kotseva@mon.bg.

Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата
Списък на одобрените училища, кандидатстващи за мярката "Без свободен час" по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"
За контакти: Наталия Михалевска – началник на отдел, дирекция „ККСО”, тел. 9217 456, n.mihalevska@mon.bg,
Нели Попова – държавен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 730, n.popova@mon.bg,
Емилия
Илчевска – главен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 479, e.ilchevska@mon.bg.


О

Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Разработване на рамка за вътрешно и външно оценяване, която ще подпомогне процеса на подобряване на качеството на средното образование.


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

По проекта са планирани пет основни дейности, които са разработени така, че да съответстват на потребностите на целевите групи, както и на задачите и целите на проекта.

Дейност 1. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи.
Дейност 2. Разработване на рамка за външно оценяване и методология за конструиране на надежден и валиден инструментариум за оценяване; определяне на връзката и съпоставимостта на резултатите между отделните цикли на оценяването.
Дейност 3. Обучение на оценители.
Дейност 4. Обучение на съставители на тестови задачи.
Дейност 5. Разработване на цялостна организационна структура и информационна система за осъществяване на външното оценяване и националните изпити; определяне на отговорностите и задълженията на ангажираните институции.

Предвидените обучения ще повишат квалификацията на учителите, университетските преподаватели и образователните експерти чрез заложените специфични знания и умения в обучителните модули. Обученията по отделните дейности ще допринесат за разработване на качествени стандарти за оценяване и тяхното въвеждане в училище.

Обучените оценители ще допринесат за повишаване на обективността при оценяването на различните изпити, което ще рефлектира върху управленските решения, които се вземат на база оценяването на учениците.

Качествените измерителни инструменти, изработени от подготвени съставители на тестови задачи, по всеки от учебните предмети, ще дадат адекватно и съпоставимо средство за измерване на постиженията на учениците, както в национален мащаб, така и за сравнение със страните от ЕС.

Общата информационна система ще подпомогне ангажираните институции да проследяват успеваемостта на ниво училище, регион и област. Данните за учениците, които ще се събират, ще отчитат и резултатите по пол и по малцинствени групи. Проследяването на тези индикатори ще подпомогне равния достъп на всички до качествено образование и ще подпомогне политиките в областта на образованието, свързани с конкретния ученик.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
П

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009 – 2013 г.)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009 – 2013 г.)

МОМН

. Четиригодишната програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България за периода 2009 - 2013 г. е изготвена въз основа на политическата програма за управление в сферата на образованието и науката на политическа партия ГЕРБ и на стратегическите документи на Европейския съюз.