เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

F

Dr. Prin Singhanart

factory

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A central location where goods are manufactured on a large scale.
 

Dr. Prin Singhanart

famine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Widespread hunger caused by the near complete lack of food.
 

Dr. Prin Singhanart

fascism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of government that promotes extreme nationalism, repression, anticommunism, and is ruled by a dictator.
 

Dr. Prin Singhanart

Ferdinand and Isabella

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
During the late 15th century, they became King and Queen of a united Spain after centuries of Islamic domination. Together, they made Spain a strong Christian nation and also provided funding to overseas exploration, notably Christopher Columbus.
 

Dr. Prin Singhanart

Ferdinand, Franz

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1863-1914) Archduke of Austria, nephew to the Emperor. He was assainated by Gavrilo Princip in Sarajevo, Bosnia in 1914. This resulted in the start of World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

fertilizers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A substance spread onto soil to increase its ability to support crops. Fertilizers include organic materials, such as manure, but can also be man made chemicals such as nitrates.
 

Dr. Prin Singhanart

Feudalism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social, political, and economic system that dominated all aspects of medieval European life.
 

Dr. Prin Singhanart

fief

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of land given to a person to farm in exchange for certain obligations.
 

Dr. Prin Singhanart

filial piety

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Respect for ones elders especially the family.
 

Dr. Prin Singhanart

Filippo Brunelleschi

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Filippo Brunelleschi, (1377 - 1446), was the first great Florentine architect of the Italian Renaissance. His most famous works are all in Florence. His masterpiece is the high, octagonal-ribbed dome of the Duomo (cathedral of Santa Maria del Fiore), completed in 1434, the first notable dome erected in Italy since antiquity. Brunelleschi was trained as a sculptor in a Florentine workshop and was a member of the goldsmiths' guild. In the competition for the second set of doors for the Florentine Baptistry, he virtually tied with Ghiberti, who executed the famous "Doors of Paradise." He may have worked in Rome with his friend Donatello. His interests extended to mathematics and engineering and the study of ancient monuments. He made early experiments with perspective in painting, and invented hydraulic machinery and elaborate clockwork, none of which survives. Above all Brunelleschi is remembered as an architect who established new classic canons of serene rhythms, clear geometry, and symmetry, often using the simplest materials: gray pietra serena and whitewashed plaster.
 

Dr. Prin Singhanart

Five Pillars of Islam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Code of behavior for followers of Islam. Includes Charity, Daily Prayer, Profession of Faith, Fasting during Ramadan, and a pilgrimage to Mecca called the hajj.
 

Dr. Prin Singhanart

Five Relationships

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Confucian philosophy about social order where everyone has a place and respect is paid to elders, parents, and the government. The relationships are, ruler to ruled, father to son, older brother to younger brother, husband to wife, friend to friend.
 

Dr. Prin Singhanart

Five Year Plans

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Stalin's economic policy to rebuild the Soviet economy after World War II. Included massive industrialization and farm collectivization, where peasants lived collectively on government owned farms, often resulted in widespread famine as many peasants resisted this policy.
 

Dr. Prin Singhanart

Fleming, Alexander

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1881-1955) English scientist who, in 1928, observed that a mold called Penicillium killed germs. This discovery resulted in the development of antibiotics, which attack or weaken bacteria that cause many diseases. Antibiotics were not widely used until the 1940s.
 

Dr. Prin Singhanart

Ford, Henry

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1863-1947) American Industrialist. Ford is best know for his innovations in the auto manufacturing industry. His company was the first to use an assembly line for production.
 

Dr. Prin Singhanart

foreign policy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A nation
 

Dr. Prin Singhanart

Four Modernizations

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic and social program that called for limited privatization of agriculture and industry, encouraged foreign investment and foreign trade, and resulted in a boost for the Chinese economy. Unlike the Great Leap Forward, the Four Modernizations was an economic success.
 

Dr. Prin Singhanart

Four Noble Truths

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Siddhartha's Gautama philosophy of the nature of human suffering and its relation to desire is articulated by four statements
 

Dr. Prin Singhanart

Fourteen Points Speech

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An address given to the United States
 

Dr. Prin Singhanart

fraternity

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group or society formed by people who share common interests.
 

Dr. Prin Singhanart

Frederick the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1712-1786), King of Prussia from 1740 to 1786. Enlightened despot who enlarged Prussia by gaining land from Austria when Maria Theresa became Empress.
 

Dr. Prin Singhanart

French Indochina

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Area of southeast Asia controlled by France during Imperialism. Includes Cambodia, Laos, and Vietnam.
 

Dr. Prin Singhanart

French Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political revolution in France starting in 1789 that brought about many changes in France. The revolution ultimately ended with a dictatorship under Napoleon Bonaparte before his defeat by the combined powers of Europe.
 

Dr. Prin Singhanart

fundamental

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Affecting the underlying principles or structure of something.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด