VIỆT HÓA MOODLE

$string['synclogin'] trong \moodle\lang\vi_utf8\moodle.php

 
Hình của Truong Le
$string['synclogin'] trong \moodle\lang\vi_utf8\moodle.php
 
Xin chào mọi người!
Sao mình thêm $string['synclogin'] = "Lỗi đăng nhập"; và lưu lại thì khi vào moodle trở lại thì nó bị lỗi ngay font ngay lập tức. Ai giúp mình sửa lỗi này với.
Mình soạn thảo bằng Zend Studio.
Cám ơn nhiều.
 
Trung bình điểm đánh giá: -