Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Để tạo bài giảng trên Moodle. có cần thiết biết chuẩn Scorm?