Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Hỏi về nột số vấn đề khi sử dụng SCORM