Научни публикации и изследователска дейност (Scientific publications and research work)


Научни публикации и изследователска дейност Дискусионен академичен форум
(Scientific publications and research work)


. Публикациите тук трябва да съдържат теоретични обобщения и решения на големи научни или научно – приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен оригинален принос в науката. Теоретичното обобщение е научен резултат, който представлява обоснована и доказана закономерност за решаване на частни научни, научно-приложни и инженерни проблеми. Постигането на тези изисквания от автора на публикацията тук се удостоверява с рецензензия и рейтинг от четящите тази база от данни. Тази база данни цели, да популялизира работата на младите български учени, да осигуряват на младите учени виртуален достъп до специализирана информация, да създадават news groups и гъвкави mailing lists за българските докторанти тук у нас и в чужбина.
Повече за работата с модулът База Данни в Moodle може да научитетук...
Тази база данни може да изтеглите от тук...(download preset)

. This project here is intend to develop an integrated database of the doctoral students and a virtual forum; to provide the young scholars with virtual access to specialized information, to create a newsgroup and flexible mailing lists for Bulgarian PhD students both in Bulgaria and abroad.

        
 
Заглавие: Research_Work_Title
Автор: Scientific_Publication_Author
Корица: Cover
Рецензия: Review
Малко име на автора:
Фамилия на автора:

Корица

Заглавие

Автор

Университет

Рейтинг

Рецензия

Администриране


Daniel Denev Софтуерна система за моделиране на учебни процеси Daniel Denev Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ★★★★ Рецензия от: Daniel Denev