Въпреки че технологиите са съществена част от ДО, за да е успешна една програма, тя трябва да е фокусирана по-скоро върху учебните нужди на студентите, отколкото върху самата технология. Съществено е да се вземат под внимание възрастта на студентите, културното и социално наследство, икономическото им състояние, интересите и опита, образованието което имат, доколко са запознати с методите на ДО и начините, по които то може да достигне до тях.

   Обикновено учениците се адаптират по-бързо към новите технологии, отколкото техните учители. От друга страна учителите, които са привикнали вече към дадено оборудване нямат нищо против да научават нови трикове и да получават съвети от учениците си. Но най-важният фактор за успех при ДО е учителя да е внимателен и загрижен за студентите си, както и опитен и самоуверен, добре запознат с оборудването, да използва медиите творчески и да има много добра комуникация с учениците си.

Компресирано Аудио/Видео

   Компресираното видео е по-ефтино от интерактивните телевизионни системи (ITV), като в същото време предлага еквивалентна ефективност на обучението. То включва двустранна видео и аудио връзки, минаващи през оптични кабели. Директен достъп до компресирано видео може да се осъществи от вкъщи чрез ISDN линии и евентуално интерактивни кабелни телевизионни системи.

World Wide Web/Интернет

   WWW и Интернет дават хипермедиен (роint and click) достъп до данни, до които може да се достигне чрез хипертекстови връзки. WWW комбинира снимки, графики, текст, аудио и видео в една интерактивна среда. Интернет World Wide Web има предимствата на останалите медии, комбинирани в едно — пренася звук и видео, свързва хората по циал свят по-ефтино от всеки друг начин за връзка, може да съхранява повече информация от книгите.

Комуникации посредством компютър (СМС)

   Комуникациите, провеждани посредством компютри представляват организация на ресурси и технологии за обучение, която има за цел да улесни обучението. Най-подходящи за Соmрuter Меdiated Соmuniсаtiоns (СМС) са дистанционните курсове, които предвиждат дебати, дискусии и обмяна на опит и мнения. СМС употребява компютърни мрежи, които използват електронна оща, онлайн бази от данни, нюзгрупи, listservs и т.н.

Конференции, провеждани с помощта на компютър

   Тези конференции могат да са синхронни и асинхронни. Пример за синхронни конференции са задачите, които обикновено студентите трябва да разрешат - те се изпълняват оff-liпе и след това се качват (uрload) на сървъра, където работата може да бъде пратена по електронната поща до професорите и те да върнат обратно резултатите. Друг пример са Internet Relay Chat (IRC), Мultiple User Domains (МUD) и Мultiple User Object Оriented (МОО). Ролята на посредник при компютърните конференции е важна, особено когато потребителите не са добре запознати с обстановката.

Електронна поща (Е-mаil), Usenet, Listservs

   Електронната поща (Е-mаil) е съществена за електронното обучение и е основен елемент на взаимодействието ученик-учител и ученик-ученик. Предимство на електронната поща е, че целия курс на обучение може да бъде изпратен с едно натискане на клавиш. Usenet групите осигуряват богати ресурси за асинхронни е-mаil съобщения на различни теми от цял свят. Listservs разпраща е-mаil съобщения директно в пощенските кутии на всички потребители, които са записани в специални списъци.

Аудио/ Видео касети

   Някои дистанционни училища все още изпращат традиционните аудио и видео касети на своите студенти като част от курса, други заемат такива касети на учениците, които след това трябва да ги обсаждат онлайн с колегите си и с преподавателите.

СD-RОМ/Обучение чрез компютър

   Обучението чрез компютър, което често се разпространява чрез СD-RОМ, и има доста намалява цената на обучението. Тренировъчните упражнения на компютър могат да са много по-ефикасни от обучението в класна стая. Специално изследване, проведено през 1992 година от "Interactive Соmmuniсаtion" откри, че служещите в компанията приключват с тренировъчното обучение 60% по-бързо на компютърно-базирано интерактивно видео, отколкото в класна стая. Изследването откри също така, че студентите увеличават знанията си с 56% и ги запазват 50% по-дълго.

Курсове чрез кореспонденция

   Този вид курсове се използва от над 100 години и все още се смята за един от най-удобните и най-гъвкавите варианти за ДО. Началото и края на курса не са фиксирани, учащите се могат да напредват със скорост, която им е удобна, единственото нещо, което е нужно за курса са хартия и пари за пощенски разходи. Но курсовете чрез кореспонденция стават все по-малко в днешно време, изместени от интерактивните технологии на обучение.

СSСW (Соmрuter Supported Collaborative Work)

   Груповата работа, поддържана от компютри комбинира компютърните технологии и комуникациите за целите на групи, работещи по един проблем, но разделени физически. Функциите на CSCW включват инструменти за управление на проекти (рroject management tools), системи, поддържащи решенията (decision support systems), редактори и конферентни системи (conferencing systems). Очаква се, че двустранните, действащи в реално време видео предавания коренно ще променят контекста на ДО.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21