При традиционното обучение, учебните материали най-често са книги на хартия, брошури и проспекти. Тези материали са фиксирани сами по себе си. Традиционното обучение много рядко използва динамични материали.

   Когато съществуващ традиционен курс бъде трансформиран в дистанционен, той вече има готови учебни материали и често изкушението да се използват без промяна е твърде голямо. Това правят някои от дизайнерите на дистанционни курсове. По този начин те губят по-голяма част от възможностите, които новата платформа предоставя. Така че първият въпрос на който трябва да се отговори при започване на такъв курс е кои от съществуващите материали да бъдат използвани. Друг начин за класифициране на учебните материали е в зависимост от техния произход на вътрешни или външни ресурси.

   WWW е огромно хранилище на информация, по-голямата част от която е свободно достъпна за студентите. Те могат да я изследват и да използват част от нея за своите проекти или просто от професионален интерес. Но такова голямо количество информация може също така да е опасно за учебния процес, защото може да отклони вниманието от основните принципи и темата на курса, и дори да отчае студентите. Най-често срещаната реакция на студент, който се опитва да се пребори с такава ситуация е „Никога няма да мога да науча всичко това“. Даващите прекалено много възможности за избор среди за обучение често предизвикват хаос и ентропия и карат студента да се отклонява от първоначалната задача.

   От друга страна не винаги да се подават на студента фиксирани, определени предварително порции информация е правилния отговор. Способността да се справя с информацията е нещо много важно са кариерата на човек в днешни дни и колкото по-рано се научи той да го прави, толкова по-добре. Правилния отговор можем да бъде открит с няколко стъпки.

   Друг въпрос, на който трябва да отговорим когато избираме материалите за дистанционния курс е дали учебните материали да са на хартия или в електронен формат.

   Един от проблем, който трябва да вземем под внимание е доставката на учебните материали. За обикновените хартиени учебници единствената разумна възможност е да използваме пощенските служби. За книгите в електронен формат, обаче, можем да използваме най-разнообразни медии, повечето от които свързани с Интернет.

   Учебните материали в традиционното обучение са книги, писани на хартия и понякога допулнителни материали под формата на доклади и листовки. В началото на своето съществуване ДО е използвало същите материали както традиционното обучение - единствената разлика била че те се пращали на студентите чрез пощенските служби. Това е леснодостъпен начин за доставяне, но взима много време и прави курса доста тромав. Ако по време на курса лекторът намери допълнителни материали, които да са много полезни за дадена тема, той не би могъл да ги изпрати навреме на студентите. Един от начините да се избегне тази пречка е материалите да се използват в електронен вид. По този начин би било много лесно те да се изпратят като електронна поща или да бъдат публикувани в Интернет, откъдето студентите ще имат бърз достъп до тях. Това е основния подход, използван в web-базираното ДО. Но двата подхода - книгата на хартия и електронната книга могат да се комбинират - например трдиционния учебник, по който учениците трябва да учат може да бъде изпратен по-рано, преди началото на курса с нормалната поща, а допълнителните материали да се изпращат по-кусно, по време на курса с помощта на електронна поща или да се публикуват като уеб страници. Този хибриден подход се използва в много дистанционни курсове.

   Интернет-базирания подход за доставка на учебни материали използва е-mаil, WWW и FТР. Той се основава на идеята за електронна книга, която студентите получават по е-mail, виждат в WWW или могат да свалят от Интернет чрез FТР.

   WWW придава друг смисъл на термина "електронна книга" със своята хипертекстова организация. Книгата вече не е само последователен текстов и графичен материал. Хипертекстовата оргнизация дава на студента възможност да изследва информацията по свой собствен път, в зависимост от своя собствен стил на учене, натрупани знания и интереси.

    По-голямата част от написаното за начините на доставяне на учебни материали в ДО може да се приложи също така и при доставянето на административни материали и информация за курса. В повечето случаи за доставяне на подобен род информация се използват електронна поща и/или уеб страници. Административните матриали са най-често къси, но важни обявления, които трябва бързо да стигнат до студентите и да привлекат тяхното внимание. Изпратените по е-тail материали са обикновено отделни съобщения със заглавие, което означава че съдържанието е административна информация. Когато са публикувани в WWW, тези материали представляват обяви, поместени в специална често обновявана страница или част от страница, така че да са едновременно отделени от учебния материал и да е невъзможно студентите да пропуснат каквато и да било нова информация. Когато студентите трябва да отговорят на такава обява, те го правят или чрез електронна поща, или чрез попълване на някаква форма в уеб сайта.

Информация за курса, като разписание, данни за лектора, т.н. най-често е информация, която не се променя по време на курса. Тя обикновено се праща на студентите по е-mаil и/или се публикува в уеб сайта на отделни страници, така че студентите да имат достъп до нея по всяко време.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21