22.4  Свързано и самостоятелно

Тази концепция дава възможност за по-задълбочено изследване на мотивираното поведение на отделните личности в процеса на учебните дискусии .

   Самостоятелно то поведение – налице е такова когато някой се старае да бъде обективен и се позовава на факти . Такива хора имат склонност да защитават своите виждания използвайки логиката на търсене на слаби места в разсъжденията на опонента.

   Свързаното поведение само по себе си представлява по-емоционален подход , допускащ субъективност. При това човек се старае да слуша и задава въпроси с цел правилно да разбере гледната точка на опонента.

   Моделирано поведение – последното е налице когато човек използва няколко от вече споменатите подходи и е в състояние да избере този от тях който е най подходящ за съответната ситуация .

   Като цяло преобладаващото свързано поведение в рамките на мини-обществото от обучаеми представлява мощен стимул за учене , защото не само обединява хората но и способства за появяването на по-задълбочени разсъждения и промяна във вече изградените убеждения.

   Обмислянето на тези въпроси ви помага по-добре да се концентрирате върху този опит , който може да се окаже полезен за обучаемия, от гледна точка на познанията които искате да придобие . Това ще ви помогне също така да разберете как всеки участник в курса може да е едновременно обучаващ и обучаем. Като преподавател може да престанете да бъдете прости източник на знания и да се превърнете във инициатор в ролевия модел на групата т.е. със студентите вие ще бъдете свързан на индивидуално ниво , работ ейки с тях според потребностите спазвайки индивидуален подход . Така ще управлявате дискусиите и работата на студентите по такъв начин, че в крайна сметка да бъдат постигнати учебните цели за групата.

   Безусловно Moodle не налага такъв тип поведение, но това е едно от предимствата му заради поддържането на непрекъснатия процес на обучение. Предвижда се с развитието на техническата инфраструктура на Moodle, да се направят много промени от педагогическа гледна точка, което ще е и основно направление в развитието на проекта Moodle.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21