1. Общи характеристики

   Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб сайтове. Проектът е динамично развиващ, отворен за разработка проект с отворен код, в който една от основните концепции е тази за социалния конструктивизъм в обучението. Тази теория се отнася до идеята, че човек активно конструира знание посредством досега си с околната среда, а не го приема просто чрез слушане и четене.

   Moodle е софтуер с отворен код. Това означава, че продуктът има авторски права, но дава и допълнителна свобода на потребителите. Само някои от възможните области на приложение на проекта са: за електронно образование (, а НЕ електронно обучение) на студенти и докторанти посредством управление на общодостъпното (он-лайн базирано) учебно съдържание и УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС в рамките на разнообразните формати на он-лайн базираните учебни дисциплини и курсове, както и като допълнение на обучението в реална учебна среда.

   Друго от множеството възможни приложения на иновативната платформа е оказването на техническа и методическа помощ на университетите, колежите и всички останали обучаващи организации както в Република България, така и в чужбина, при прехода им към електронно образование.

   Основна цел на проекта е интегрирането на Българското със световното виртуално образователно пространство на базата на тази иновативна, гъвкава и съвместима софтуерна платформа за електронно образование с отворен код.

   Платформата има уникални възможности по отношение на разработването на съвместими споделени обучаващи обекти (SCORM и IMS) както и по отношение на управлението на учебния процес. Тя няма просто да изпълнява функциите на портал към регионалните университети, нито ще е една от многото системи за управление на учебно съдържание.

   Такива системи съществуват и те са достатъчно добри. Отвъд конкретното електронно съдържание изпълващо една система, се простира областта на действителните възможности на софтуерната платформа, най-вече нейната съвместимост и уникалност.

   Основна идея е създаването на работещ виртуален модел на реалните образователни институции и електронно управление на решаваните от тях задачи и процесите свързани с тях (учебния процес например). Важно е създаването на единно свързващо звено между разнообразните, вече съществуващи платформи за електронно обучение на университетите.

   На този етап такава съвместимост и мобилност на обучаващите обекти (а не съдържание), няма. Естествено Moodle дава възможност (направено е съвсем умишлено) публикуването на електронното учебно съдържание да се доближава като параметри на процес до реалния по който това е ставало до момента, а проверката усвояването на знанията и изпитите да става и по традиционния начин (дублиране на процеса с гъвкави скали). Moodle притежава изключително мощен модул на виртуална библиотека с множество инстанции и гарантирана съвместимост.

   В предхождащия реализацията и концептуален модел беше заложена идеята за максималното доближаване на процесите в нея до тези в една реална библиотека и взаимодействието и с други библиотеки при гарантирана съвместимост.
   Основно виждане по използването на платформата Moodle e, че електронното обучение не е точната дума, що се отнася до тази платформа, а последното НЕ е просто алтернатива на традиционното обучение (в рамките на проекта Moodle ще говорим за ЕЛЕКТРОННО ОБРАЗОВАНИЕ).
   След като вече ясно формулирахме по-горе целите, идеите и възможните области на ефективно приложение на проекта, в следния документ аргументирано ще защитим своята теза, която е:

   Moodle е онази иновативна софтуерна платформа притежаваща потенциала за високо-технологично реализиране на широко достъпно, адаптивно, качествено и високо ефективно електронно образование за българи и чужденци, а също така и за хора с увреждания, давайки по този начин равен интелектуален старт на всички с цел най-пълно отговаряне на нуждите на съвременния промишлено-технологичен свят от високо-квалифицирани специалисти. Интерфейсът е прост и олекотен откъм технически детайли.

   Инсталира се лесно на която и да е платформа, поддържаща PHP. Необходима е само една база данни (предпочитане MySQL), която може да се споделя. Курсовете могат да бъдат категоризирани и търсени по различни критерии – една инсталация на Moodle може да поддържа хиляди курсове. Повечето полета за въвеждане на текст (..... , съобщения във форуми , записи в журнали ) могат да използват вграден WYSIWYG HTML редактор.

Основни характеристики:

  • Съставена от девет основни модула;
  • Разширяема чрез допълнителни модули;
  • Удобна за инсталиране и конфигуриране;
  • Съвместима с голям брой браузъри;
  • Вграден HTML редактор;
  • Възможност за настройка на външния вид;
  • Осигурена възможност за модифициране на кода без нарушаване на лиценза;
  • Сигурна и стабилна.
Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21