อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)


อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

K

Kp INDEX

A 3-hourly planetary geomagnetic index of activity generated in Gottingen, Germany, based on the K INDEX from 12 or 13 stations distributed around the world.
Entry link: Kp INDEX

L

LEADER SPOT

In a magnetically bipolar or multipolar SUNSPOT group, the western part precedes and the main spot in that part is called the leader.
Entry link: LEADER SPOT

LIGHT BRIDGE

Observed in white light, a bright tongue or streaks penetra- ting or crossing SUNSPOT UMBRAe. The appearance of a light bridge is frequently a sign of impending region division or dissolution.
Entry link: LIGHT BRIDGE

LIMB

The edge of the solar DISK.
Entry link: LIMB

LIMB FLARE

A solar FLARE seen at the edge (LIMB) of the sun.
Entry link: LIMB FLARE

LOOP PROMINENCE SYSTEM (LPS)

A system of loop prominences associated with major FLARES.
Entry link: LOOP PROMINENCE SYSTEM (LPS)

LOW FREQUENCY (LF)

That portion of the radio frequency spectrum from 30 to 300 kHz.
Entry link: LOW FREQUENCY (LF)

M

M 3000

The optimum HIGH FREQUENCY radio wave with a 3000 km range, which reflects only once from the IONOSPHERE (single hop transmission).
Entry link: M 3000

MAGFLARE

A geomagnetic and/or cosmic storm has been associated with this flare.
Entry link: MAGFLARE

MAGNETIC BAY

A relatively smooth excursion of the H (horizontal) component (see GEOMAGNETIC ELEMENTS) of the geomagnetic field away from and returning to quiet levels.
Entry link: MAGNETIC BAY

MAGNETOGRAM

Solar magnetograms are a graphic representation of solar mag- netic field strengths and polarity.
Entry link: MAGNETOGRAM

MAGNETOPAUSE

The boundary layer between the SOLAR WIND and the MAGNETO- SPHERE.
Entry link: MAGNETOPAUSE

MAGNETOSPHERE

The magnetic cavity surrounding the earth, carved out of the passing SOLAR WIND by virtue of the GEOMAGNETIC FIELD, which pre- vents, or at least impedes, the direct entry of the SOLAR WIND PLASMA into the cavity.
Entry link: MAGNETOSPHERE

MAJORFLARE

This flare is the basis for the forecast of geomagstorm, cosmic storm and/or protons in the earth's vicinity.
Entry link: MAJORFLARE

MEDIUM FREQUENCY. (MF)

That portion of the radio frequency spectrum from 0.3 to 3 MHz.
Entry link: MEDIUM FREQUENCY. (MF)


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด