อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)


อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A

a INDEX

A 3-hourly "equivalent amplitude" index of local geomagnetic
Entry link: a INDEX

a INDEX

A 3-hourly "equivalent amplitude" index of local geomagnetic activity; "a" is related to the 3-hourly K INDEX according to the following scale: K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400
Entry link: a INDEX

A INDEX

A daily index of geomagnetic activity derived as the average of the eight 3-hourly a indices.
Entry link: A INDEX

ACTIVE

Geomagnetic levels such that 15 is less than Ap which is less than 29.
Entry link: ACTIVE

ACTIVE

Solar activity levels with at least one geophysical event or several larger radio events (10cm) per day (Class M Flares)
Entry link: ACTIVE

ACTIVE DARK FILAMENT (ADF)

An ACTIVE PROMINENCE seen on the DISK.
Entry link: ACTIVE DARK FILAMENT (ADF)

ACTIVE LONGITUDE

The approximate center of a range of heliographic longitudes in which ACTIVE REGIONS are more numerous and more FLARE-active than the average.
Entry link: ACTIVE LONGITUDE

ACTIVE PROMINENCE

A PROMINENCE displaying material motion and changes in appearance over a few minutes of time.
Entry link: ACTIVE PROMINENCE

ACTIVE PROMINENCE REGION (APR)

A portion of the solar LIMB displaying ACTIVE PROMINENCEs.
Entry link: ACTIVE PROMINENCE REGION (APR)

ACTIVE REGION (AR)

A localized, transient volume of the solar atmosphere in which PLAGEs, SUNSPOTS, FACULAe, FLAREs, etc. may be observed.
Entry link: ACTIVE REGION (AR)

ACTIVE SURGE REGION (ASR)

An ACTIVE REGION that exhibits a group or series of spike-like surges that rise above the limb.
Entry link: ACTIVE SURGE REGION (ASR)

AFRED

Abbreviation for the A INDEX for Fredericksburg.
Entry link: AFRED

ANGSTROM

A unit of length = 1.0E-08cm.
Entry link: ANGSTROM

Ap INDEX

An averaged planetary A INDEX based on data from a set of specific stations.
Entry link: Ap INDEX

ARCH FILAMENT SYSTEM (AFS)

A bright, compact PLAGE crossed by a system of small, arched FILAMENTS, which is often a sign of rapid or contin- ued growth in an ACTIVE REGION.
Entry link: ARCH FILAMENT SYSTEM (AFS)


หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด