การพิมพ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์


การพิมพ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A

absolute font sizes (overview)

Absolute Font Sizes
CommandExampleResult
\tiny$$$\tiny 3x$$$$$\tiny 3x$$
\small$$$\small 3x$$$$$\small 3x$$
\normalsize (default)$$$\normalsize 3x$$$ or just $$$3x$$$$$\normalsize 3x$$
\large$$$\large 3x$$$$$\large 3x$$
\Large$$$\Large 3x$$$$$\Large 3x$$
\LARGE$$$\LARGE 3x$$$$$\LARGE 3x$$

alpha (lower case greek letter)

$$$\alpha$$$ gives $$\alpha$$

angle bracket

  • Syntax: \left<...\right>
  • Ex.: $$$\left<f,g\right>$$$ gives

$$\left<f,g\right>$$

arithmetic operations

  • Type arithmetic operations and "="

array

  • Syntax for an n-dimensional array:
    \begin{array}a1&...&an\end{array}
  • Ex.: $$$\(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array}\)$$$ gives

$$(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array})$$

B

beta (lower case greek letter)

$$$\beta$$$ gives $$\beta$$

braces

  • Syntax: \left{...\right}
  • Ex.: $$$M=\left{a, b, c\right}$$$ gives

$$M=\left{a, b, c\right}$$

C

cdot (multiplication)

$$$a\cdot~b$$$ gives $$a\cdot~b$$

chi (lower case greek letter)

$$$\chi$$$ gives $$\chi$$

constants

  • Numbers in formulas are interpreted as constants and they are rendered

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด