Strong Developer and Project Manager

Content Model

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:10
 

Content Model е спецификация, която дефинира основните компоненти на учебните ресурси и е разработена на основата на AICC. Основни обекти в нея са компонентите: Assets, Sharable Content Objects (SCO) и Content Aggregations. Обучението в известна степен е изградено от хранилища/съвкупности данни (Assets), които са електронни представяния на текст, изображение, звук или други данни, доставяни до Web-клиентът. SCO е най-ниското ниво на учебни средства, така че те да могат да се проследяват от СВО, като се използва средата на стандарта SCORM. SCO представлява съвкупност от един или няколко Assets, която използва средата на SCORM, за да комуникира с СВО. Content Aggregation е съгласувана структура, която може да се използва за събиране на учебни средства в структури от учебни единици (напр. курс, глава, модул и т.н.), които от своя страна се отнасят до структури и свързани учебни таксономии. Съгласуваната структура представлява таксономично представяне на учебните средства.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)