Section outline

  • Мoдyлът "Журнал" или наричан още "Работна тетрадка" (Jоurnаl) е една много важна дейност за контрол и прогнозиране на постиженията на учениците/студентите в Mооdlе. Учителят може да помоли ученикът да се концентрира върху определена тема, като ученикът може да променя и прецизира отговорите си във времето. Отговорите са видими само за учителя, който може да предлага рецензия и да оценява записите в журнала. Препоръчително е да се правят записи в журнала всяка седмица. В примерния курс е добавен журнал, който задава въпрос за мислене от областта на регулярните изрази. Журналът може да бъде оценяван и ученикът има право да променя отговорите си. Мoдyлът "Журнал" по същество представлява едно просто задание. Обикновено преподавателят може да добавя седмично по едно задание от този тип. Обучаемият може да редактира своя отговор според изучения материал. Отговорът на обучаемия в тази форма е достъпен само за учителя.