برای باز کردن منبع روی http://docs.moodle.org/fa/Category:FAQ کلیک کنید.