Cách nâng cấp Moodle lên phiên bản mới

Click http://docs.moodle.org/en/Upgrading link to open resource.