IEEE

องค์กรสากลที่พัฒนามาตรฐานเทคนิคและข้อแนะนำ สำหรับระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Click http://www.iee.org/ link to open resource.