อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

U

unequal treaty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty forced upon a country being dominated by another during Imperialism. These treaties often gave the imperialistic nation the ability to do whatever they needed to do in pursuit of profit.
 

United Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An international body composed of many countries that seeks to promote peace, prosperity, and cooperation around the world. It was formed in 1945 at the end of World War II.
 

United Nations Childrens Fund (UNICEF)

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organization within the United Nations that works to provide food, clothing, and other assistance to children in need around the world. UNICEF was founded in 1946.
 

United States Constitution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Document creating the United States government. Based on Enlightenment ideas. Ratified in 1788.
 

Universal Declaration of Human Rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A document published by the United Nations in 1948 stating that all people had certain basic rights including life, liberty, equality, justice and self determination. Source Document: Universal Declaration of Human Rights
 

Untouchables

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of Hindu society thought to have been removed from the Caste System, with no hope of returning to it, due to their misdeeds in previous lives. Work that is deemed unclean for all other Hindus is reserved for these Outcasts. After winning its independence from Great Britain in 1947, India adopted a national constitution which stated that "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden." Since that time many Caste reforms have been enacted to diminish discriminatory practices in India. Today, the Caste System still exists in practice, despite the many laws designed to legally abolish it.
 

Upanishads

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu holy book from the 8th century BCE.
 

urbanization

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The movement of people to urban areas in search of work.