อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

T

totalitarianism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Totalitarianism- Of or relating to the government haveing total controll of of ones life
 

trade

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods or service between people.
 

trade fair

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gathering of merchants, craftsmen, and artisans to buy and sell goods and service during late Middle Ages.
 

tradition

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A long-established custom or belief.
 

traditional economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic system in which decisions are made on the
 

Treaty of Nanjing

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1842) An unequal treaty between Great Britain and China resulting from the Opium War. The treaty stated that China was to reimburse Britain for costs incurred fighting the war. The Chinese were forced to open several ports to British trade, provide Britain with complete control of Hong Kong, and grant extraterritoriality to British citizens living in China.
 

Treaty of Portsmouth

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1905) The treaty that ended the Sino-Japanese War. It granted Japan Chinese port city trading rights, control of Manchuria, the annexation of the island of Sakhalin, and Korea became its protectorate.
 

Treaty of Tordesillas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty dividing the New World possessions between Portugal and Spain. This treaty, signed in 1494 was a product of the Catholic Church.
 

Treaty of Versailles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Treaty ending World War I. It was extremely unfair to Germany, forcing them to accept all of the blame for the war. It is a major cause of World War II.
 

trench warfare

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of combat where armies fight each other from opposing fortified positions, usually consisting of long, dugout holes or trenches.
 

Triangle Trade

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A catch all phrase for the trade occurring between Europe, Africa, and the Americas. Trade goods include raw materials from the Americas, manufactured goods from Europe, and slaves from Africa.
 

Tribalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The organization, culture, or beliels of a tribe.

 

Tripitka

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The collection of religious writings by Siddhartha Gautama, the Buddha.
 

Triple Alliance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of Germany, Austria-Hungary, and Italy during World War I.
 

Triple Entente

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of France, Russia, and Great Britain during World War I.
 

Truman Doctrine

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy if the Truman presidency that called for supporting any nation resisting communism.
 

Tull, Jethro

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1674-1741) British farmer and inventor, created the mechanical seed drill to aid in planting.
 

Two Treatises of Government

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as The Three Baskets of Wisdom, a book written by John Locke describing his views on government which explained that all men have Natural Rights, which are Life, Liberty, and Property, and that the purpose of government was to protect these rights. This book is the basis for many modern democracies.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด