เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

S

Dr. Prin Singhanart

sacraments

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Religious practices such as baptism, and receiving the Eucharist.
 

Dr. Prin Singhanart

sacred

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Worthy of or regarded with religious worship, and/or respect.
 

Dr. Prin Singhanart

Sahara Desert

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The world
 

Dr. Prin Singhanart

Salt March

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1930) Passive resistance campaign of Mohandas Gandhi where many Indians protested the British tax on salt by marching to the sea to make their own salt.
 

Dr. Prin Singhanart

Samsara

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, the term given to the endless cycle of birth, death, and rebirth.
 

Dr. Prin Singhanart

samurai

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Warrior class during Japan
 

Dr. Prin Singhanart

sanitation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Services including the collection and disposal of sewage and garbage.
 

Dr. Prin Singhanart

Sanskrit

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The extinct language of ancient India. Spoken between fourteenth and fifth centuries BCE. Still used today in classic literature.
 

Dr. Prin Singhanart

satellite

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Man made objects that orbit the Earth or perform deep space probes. The perform a number of functions such as communications and weather.
 

Dr. Prin Singhanart

sati

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The ritual suicide of a wife after her husband
 

Dr. Prin Singhanart

Scandinavian Vikings

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of any of the ancient Scandinavian peoples. Vikings raided various parts of northwestern Europe from the 8th to 11th centuries CE. They were good sailors who invaded by sea in long ships, and often settled in the areas they invaded, as in Great Britain.
 

Dr. Prin Singhanart

scholar

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who posesses a great deal of knowledge, usually an academic who specializes in a particular subject area.
 

Dr. Prin Singhanart

Scientific Method

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Uses observation and experimentation to explain theories on the workings of the universe.
 

Dr. Prin Singhanart

Scientific Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An offshoot of the Renaissance in which scientists questioned traditional beliefs about the workings of the universe. One of the main ideas to come out of the Scientific Revolution was the use of the Scientific Method. The Scientific Method uses observation and experimentation to explain theories on how the universe works.
 

Dr. Prin Singhanart

Scramble For Africa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given for the rapid invasion of Africa by the various European powers. This began imperialism in Africa.
 

Dr. Prin Singhanart

sculptor

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An artist who creates three-dimensional works of art, usually in stone or clay.
 

Dr. Prin Singhanart

seed drill

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Machine designed by Jethro Tull which mechanically planted seeds.
 

Dr. Prin Singhanart

self-determination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Refers to a number of distinct human rights. These include the right to equality under the law, the right to a nationality, the right to freely leave and return to a person's country of origin, the right to freedom from persecution because of race, religion, or gender, and a host of others.
 

Dr. Prin Singhanart

Seljuk Turks

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dynasty that controlled Turkey during the 11th and 12th centuries. The Seljuk disruption of European travel to the Holy Lands resulted in the Crusades.
 

Dr. Prin Singhanart

senator

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person that is a member of a legislative body called a Senate.
 

Dr. Prin Singhanart

separation of powers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A tool in government described by Baron de Montesquieu which states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. This system would Check and Balance itself, which would help protect the people's liberty.
 

Dr. Prin Singhanart

Sepoy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A soldier working for the British East India Company, recruited from the native population of India.
 

Dr. Prin Singhanart

Sepoy Mutiny

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1857-1859) A revolt by the hired Hindu and Muslim soldiers of the British East India Company. It began as a result of the rifle cartridges that were distributed to the Sepoys had to be bitten to remove a cover before being inserted into a gun. Rumors circulated among the Sepoys that this cover had been greased with beef and pork fat. This angered Muslim Sepoys who were not supposed to consume pork, and the Hindu Sepoys who were not supposed to eat beef. Thus, the Sepoys revolted against the British army, which eventually ended the conflict through use of force. This resulted in the British government officially taking control of India, making it a colony.
 

Dr. Prin Singhanart

Seppuku

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of suicide practiced by Japanese Samurai and Nobles during the feudal period. It was practiced to save one
 

Dr. Prin Singhanart

serfs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Farmers who were tied to the land during European feudalism. They were not slaves because they could not be bought or sold, but they could not readily leave the manor either. Serfs were given land to farm in exchange for service to their lord. This service usually involved working the lord's fields, maintaining roads and the manor, and providing military service in times of war. Serfs paid taxes to their lord in the form of crops. This is also how the paid the fee to use the manor's mill or other services.
 

Dr. Prin Singhanart

Shaka Zulu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1787?-1828) During Shaka
 

Dr. Prin Singhanart

Shakespeare, William

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1564-1616) English poet and playwright. He wrote 37 plays between 1590 and 1613. His plays reflect the ideas of individualism and the unconquerable human spirit, and most of them are still performed today.
 

Dr. Prin Singhanart

Shaman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Somebody who communicates with the spiritual realms on behalf of the living. Seen in many Animistic types of belief systems.
 

Dr. Prin Singhanart

Sharia

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The Islamic book of laws which regulates all aspects of life including, moral behavior, family life, business dealings, and government.
 

Dr. Prin Singhanart

Shinto

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Shinto, which means "Way of the Gods," is the traditional religion of Japan that focuses on nature. Many consider Shinto to be a form of Animism due to the many similarities found between them. Shinto teaches that there is a sacredness of the whole universe and that humans can be in tune with this sacredness. Every mountain, river, plant, animal, and all the diverse phenomena of heaven and earth have spirits, or kami, which inhabit them. Reverence is paid to the ancestors through the practice of ancestor worship.
 

Dr. Prin Singhanart

Shiva

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu god called the Destroyer. Shiva is the third member of the triad that includes Brahma the Creator and Vishnu the Preserver.
 

Dr. Prin Singhanart

Shogun

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Military ruler of feudal Japan.
 

Dr. Prin Singhanart

Sikhism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A belief system which blends Hindu traditions with Islamic monotheistic traditions. Based in India and Pakistan.
 

Dr. Prin Singhanart

Silk Road

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Trade route from China to the Middle East. Called the Silk Road due to China
 

Dr. Prin Singhanart

silt

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Very fine grains of dirt deposited by a moving body of water.
 

Dr. Prin Singhanart

Sino-Japanese War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894-1895) Japan
 

Dr. Prin Singhanart

Sistine Chapel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Catholic church in Vatican City, Italy. Its ceiling was painted by the Renaissance artist Michelangelo.
 

Dr. Prin Singhanart

Six-Day War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1967)War between Israel and Egypt, Syria, and Jordon where Israel defeated the three in six days, capturing territory from each.
 

Dr. Prin Singhanart

slave

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person forced to work for another with no payment or freedom to seek work elsewhere. A slave can be bought and sold.
 

Dr. Prin Singhanart

slave trade

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The buying and selling of people for the purposes of slavery.
 

Dr. Prin Singhanart

slavery

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of forced labor.
 

Dr. Prin Singhanart

Slavic

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Ethnic group of indo-European descent which includes Russians, Bulgarians, and Poles.
 

Dr. Prin Singhanart

smallpox

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A highly contagious disease. Symptoms include high fever and scar-producing blisters. It can be fatal.
 

Dr. Prin Singhanart

Smith, Adam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1723-1790) British philosopher, writer, and economist. His book, The Wealth of Nations, describes his theory on free trade, otherwise known as laissez-faire economics.
 

Dr. Prin Singhanart

social class

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of people within a society who share the same social, political, and economic status.
 

Dr. Prin Singhanart

social contract

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Theory of Thomas Hobbes that states the people form a social contract with government where they give up all rights for protection from other citizens.
 

Dr. Prin Singhanart

Social Contract, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
French philosopher Jean Jaques Rousseau's book in which he wrote that people were basically good, and that society, and its unequal distribution of wealth, were the cause of most problems. Rousseau believed that government should be run according to the will of the majority, which he called the General Will. He claimed that the General Will would always act in the best interest of the people.
 

Dr. Prin Singhanart

Social Darwinism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social theory which states that the level a person rises to in society and wealth is determined by their genetic background.
 

Dr. Prin Singhanart

social rights

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as freedom of expression, education
 

Dr. Prin Singhanart

socialism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system where the means of production are controlled by the workers and all things are shared evenly. Socialist policies provide for government funding of many basic needs such as food, shelter, and medical care.
 

Dr. Prin Singhanart

Society of Jesus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Roman Catholic religious order founded by Ignatius Loyola in 1540 to setup schools and serve as missionaries, spreading church teachings.
 

Dr. Prin Singhanart

Solidarity

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent Polish labor Union which fought against communism in Poland in the 1980s. Most notable for helping to end communism in Poland and throughout Eastern Europe.
 

Dr. Prin Singhanart

Songhai

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One of the west African Trading Kingdoms. They were rich in gold and established a vast trading network across the Sahara desert.
 

Dr. Prin Singhanart

sovereignty

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The right of a country to govern itself without interference.
 

Dr. Prin Singhanart

Soviet Union (U.S.S.R.)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Union of Soviet Socialist Republics (USSR) Formed in 1922 from most of the former Russian Empire. The Soviet Union was controlled by the Communist Party headquarter in Moscow, Russia. The Soviet Union was a world superpower along with the United States, and was one of the two major antagonist during the Cold War.
 

Dr. Prin Singhanart

Space Race

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the competition between the United States and the Soviet Union during the Cold War to advance their space programs.
 

Dr. Prin Singhanart

Space Shuttle

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A reusable space vehicle built by the United States.
 

Dr. Prin Singhanart

Spanish Armada

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A large flotilla of ships sent by Philip II of Spain to attack England in 1588 because of the Reformation. The Armada was destroyed by poor weather and the English Navy.
 

Dr. Prin Singhanart

Spanish-American War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1898) A war between the United States and Spain over the control of Cuba. The United States won this war and gained independence for Cuba, and control of the Philippines.
 

Dr. Prin Singhanart

spheres of influence

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of one country under the control of another. In China, these areas guaranteed specific trading privileges to each imperialist nation within its respective sphere.
 

Dr. Prin Singhanart

spinning jenny

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to make thread.
 

Dr. Prin Singhanart

spinning wheel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to make thread by spinning fibers together through the use of a big wheel.
 

Dr. Prin Singhanart

Spirit of the Laws, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Baron de Montesquieu describing his theories on government. He states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. Montesquieu explained that under this system each branch would Check and Balance the others, which would help protect the people's liberty.
 

Dr. Prin Singhanart

Sputnik

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Soviet satellite put into orbit around Earth in 1957. It was the first man made satellite put into orbit.
 

Dr. Prin Singhanart

stalemate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A situation where there are no clear winners.
 

Dr. Prin Singhanart

Stalin, Josef

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1879-1953) The General Secretary of the Soviet Communist Party from 1922 until 1953. Known for his brutality in dealing with opponents and his failed policies of collectivism that caused widespread famine across the Soviet Union.
 

Dr. Prin Singhanart

starvation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process of dying due to lack of food.
 

Dr. Prin Singhanart

Stock Market Crash

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1929)The steep fall in the prices of stocks due to widespread financial panic. It was caused by stock brokers who called in the loans they had made to stock investors. This caused stock prices to fall, and many people lost their entire life savings as many financial institutions went bankrupt.
 

Dr. Prin Singhanart

stockholder

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person holding ownership of part of a company or business venture.
 

Dr. Prin Singhanart

Stupa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Buddhist shrine or temple in India. This form of architecture made its way to China where it was altered slightly and renamed the pagoda.
 

Dr. Prin Singhanart

subcontinent

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Large area that is a separate part of a continent. The area encompassing India, Pakistan, and Bangladesh are considered to be a subcontinent of Asia.
 

Dr. Prin Singhanart

subservient

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To serve under another person. Unequal.
 

Dr. Prin Singhanart

Suez Canal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A canal linking the Red Sea to the Mediterranean Sea. It was a vital trade route in the British Empire during imperialism, and continues to link North Africa and Europe to Asia today.
 

Dr. Prin Singhanart

Suez War of 1956

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
War between Israel and Egypt which resulted in Egypt losing control of the Sinai Peninsula.
 

Dr. Prin Singhanart

suffrage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The right to vote in elections.
 

Dr. Prin Singhanart

Suleiman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1494-1566) Sultan of the Ottoman Empire and considered to be their greatest ruler. Under his leadership, the Ottoman Empire reached its greatest height.
 

Dr. Prin Singhanart

Sun Yixian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1866-1925) Chinese nationalist leader who fought to end foreign domination. He formed the Kuomintang, or Nationalist Party, which overthrew the Manchu Dynasty and established a republican form of government in its place. Also known as Sun Yat-sen.
 

Dr. Prin Singhanart

superpowers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the United States and the Soviet Union during the Cold War.
 

Dr. Prin Singhanart

surgery

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The medical treatment of a body which involves cutting open to perform various manipulations.
 


หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด