อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

R

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rabbi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Jewish holy men charged with conducting religious services, ensuring that Jewish laws are observed, and serving as a spiritual guide for the community.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Racism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Discrimination or prejudice based on race.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ramadan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The ninth month of the Muslim calendar. All Muslims must fast during daylight hours, except the very young or sick.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ramayana

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu epic story about the hero Rama who was the incarnation of the god Vishnu.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rasputin, Grigory

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1872-1916) Russian peasant and self-proclaimed holy man. He was friends with the ruling Romanov family, and sometime advisor to Czarina Alexandra. His advice was on of the factors leading to the Russian Revolution.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

raw materials

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Various materials found in nature used in manufacturing such as wood, coal, and oil.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

recant

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To reject a belief or withdraw something previously said.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reconquista

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The re-conquest of Spain by the Christians after centuries of Islamic domination.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Red Guard

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Militaristic group of students in China who brutalized anyone who criticized Mao
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Red Shirts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic group/army created and led by Guiseppe Garibaldi to end foreign control of Italy during the 19th century.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reformation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The protest against perceived wrong doings by the Catholic Church during the early 16th century. Main leaders were Martin Luther and John Calvin.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

reincarnation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The rebirth of a soul into another body.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

relay runners

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The passing of information through a series of runners.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

religion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Belief in a reverence for a supernatural power or
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Renaissance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A rebirth of cultural and intellectual pursuits after the stagnation of the Middle Ages. This period in European history, from about the 14th through 16th centuries, features major cultural and artistic change.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rennisance Era

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The humanistic revival of classical art, architecture, literature, and learning that originated in Italy in the 14th century and later spread throughout Europe.

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

reparations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Monetary compensation to correct something that was done wrong.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

representative democracy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of government where the legislative, judicial, and executive powers are held by directly or indirectly elected officials.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

republic

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by law, has representative government, and is democratic in nature.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

resources

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An asset that is beneficial to a country or people.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด