อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

N

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

N๔ theatre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Feudal Japanese theater where men wore decorative mask and performed on stage, while a chorus sang the lines. N๔ theatre reflected Buddhist ideas such as resisting selfish behavior.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

NAFTA

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
North American Free Trade Agreement, an economic treaty between Canada, the United States, and Mexico to lower tariffs and create a free trade environment. NAFTA was ratified by its member nations in 1994.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Nagasaki

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Japanese city devastated during World War II when the United States dropped the second atomic bomb on Aug 8th, 1945.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

NASA / National Aeronautical and Space Administration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
American space agency responsible for administrating the United State
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Nasser, Gamal Abdel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1918-1970) President of Egypt from 1956 to 1970. He was responsible for nationalizing the Suez Canal, and was an important leader to the Arab world. He was often at odds with the West and Israel.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

nation-state

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent state or country.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

National Assembly

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
First new government during the first stage of the French Revolution.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

nationalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Pride in one
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Native Americans & Slaves

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, lowest social class. They had no rights and were often treated poorly and used as a labor source by the plantation owning Creoles.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

NATO

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
North Atlantic Treaty Organization, an international defense alliance between the United States, Great Britain, and others formed in 1949 as a response to the spread of communism.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Natural resources

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Resources that are supplied by nature. Nations often use these to increase their economic output, usually with little regard to environmental factors. A growing environmentalist movement is beginning to apply pressure to these governments by forcing a public officilals to discuss these issues.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

natural rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Concept of John Locke
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

navigable rivers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A river that is able to be navigated by boat.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Nazi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name of German National Socialist Party, which gained control of Germany in 1933 under the leadership of Adolf Hitler.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Nehru, Jawaharlal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1889-1964) Indian nationalist leader and the first prime minister of independent India from 1947 to 1964. Along with Mohandas Gandhi, he was instrumental in freeing India from Britain
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Neolithic Age

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(10,000 BCE - 5000 BCE) New Stone Age. A period of time in human history characterized by the development of agriculture and permanent settlements.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Neolithic Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The introduction of agriculture, domesticating animals, this leads to the development of human civilazation.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

New Economic Policy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic policy of Vladimir Lenin
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

New Imperialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of economic, political, and social of one country by another. Industrialized countries sought control of other countries for raw materials and new markets.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

New Kingdom

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1550 BCE - 1100 BCE) Period in ancient Egyptian history characterized by strong pharaohs who conquered an empire that stretched from Nubia in the south, to the Euphrates River in Mesopotamia.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด