อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

M

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Machiavelli, Niccolo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1469-1527) Italian historian, statesman, and political philosopher of the Renaissance. His greatest work is The Prince, a book of political advice to rulers in which he describes the methods that a prince should use to acquire and maintain political power. This book was used to defend policies of despotism and tyranny. Machiavelli wrote that a ruler should take any action to remain in power, or that
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Magellan, Ferdinand

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1480?-1521) Spanish explorer who was the first to circumnavigate the globe.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Magna Carta

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A document granting rights to both the Church in England and the Nobility signed by King John in 1215. This is considered to be the beginnings of British democracy.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mahabharata

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu epic poem that was written in Sanskrit in the 5th century BCE. Its most important part is the Bhagavad-Gita.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mali

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One of the west African Trading Kingdoms. They were rich in gold and established a vast trading network across the Sahara desert. Greatest ruler was Mansa Musa, who converted to Islam and made a famous pilgrimage.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

mandate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A territory that was given to a European nation to administer by the League of Nations following the end of World War I.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mandate of Heaven

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Divine right of rule in China.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mandela, Nelson

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1918 - )A black South African leader who protested the policy of Apartheid and spent over thirty years in prison before becoming the first black president of South Africa.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

manorialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic portion of feudalism where all aspects of life were centered on the lord
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mansa Musa

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Emperor of the kingdom of Mali in Africa. He made a famous pilgrimage to Mecca and established trade routes to the Middle East.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mao Zedong

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1893-1976) Leader of the Communist Party in China that overthrew Jiang Jieshi and the Nationalists. Established China as the People
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Marco Polo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1254-1324) Italian explorer and author. He made numerous trips to China and returned to Europe to write of his journeys. He is responsible for much of the knowledge exchanged between Europe and China during this time period.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Maria Teresa

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An enlightened Despot who ruled the Austrian Empire.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

market economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economy that operates by voluntary exchange in a free market and is not planned or controlled by a central authority; a capitalistic economy.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Marshall Plan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic aid from the United States used to rebuild Europe after World War II. Named after United States Secretary of State George Marshall.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Marx, Karl

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1818-1883), German political philosopher and writer. Coauthor with Friedrich Engels of The Communist Manifesto which described the new philosophy of scientific socialism, which is the basis for modern communism.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

mass production

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The manufacturing of products on a large scale, usually through the use of machines.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

massacre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The killing of large numbers of people
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Matrilineal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the maternal line

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Mau Mau

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Revolutionary group in Kenya who used violent means to force out European settlers.
 


หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด