เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

M

Dr. Prin Singhanart

Maurya Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(321? BCE - 185? BCE) Dynasty that united most of India under the rule of Chandragupta Maurya. Its greatest ruler, Asoka, converted to Buddhism and was instrumental in its spread.
 

Dr. Prin Singhanart

Maurya, Chandragupta

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(?-286 BCE) First king of the Maurya dynasty in India.
 

Dr. Prin Singhanart

Mayans

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization of Central America and southern Mexico. Achievements include mathematics, architecture, and a 365 day a year calendar. They flourished between the 4th and 12th centuries C.E..
 

Dr. Prin Singhanart

Mazzini, Guiseppe

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1805-1872), Nationalistic leader in Italy, who started a group called Young Italy in 1831. Young Italy was a nationalistic movement that wanted to end foreign control of Italy.
 

Dr. Prin Singhanart

Mecca

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A city in Saudi Arabia where Muslims must make a pilgrimage at least once in their life.
 

Dr. Prin Singhanart

Meiji

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1852-1912) Emperor of Japan from 1867 to 1912. He was responsible for the end of the Tokugawa Shogunate and the rapid modernization and industrialization of Japan.
 

Dr. Prin Singhanart

Meiji Restoration

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The restoration of the Emperor Meiji to power in Japan, overthrowing the Tokugawa Shogunate in 1868.
 

Dr. Prin Singhanart

Mencius

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(371?-289 BCE), Chinese philosopher, who studied Confucianism. He later refined many of the ideas and spread them across China. Also known as Mengzi, or Meng-tzu.
 

Dr. Prin Singhanart

Menes

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(3100? BCE) King of Upper Egypt, united the two kingdoms of Upper and Lower Egypt
 

Dr. Prin Singhanart

mercantilism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The policy of building a nation's wealth by exporting more goods than it imports. Colonies are instrumental in this policy as they supply their parent nations with raw materials that are used to produce finished goods, and then exported back to the colonies. Colonies not only served as a source for the raw materials, but also as an exclusive market for the parent country.
 

Dr. Prin Singhanart

merchant

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who sells goods or services. A member of the middle class in most societies.
 

Dr. Prin Singhanart

Mesoamerican

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A region of Central America, Mexico, and South America where several pre-Columbian civilizations lived including the Maya, Inca, and Aztecs.
 

Dr. Prin Singhanart

messiah

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
According to the Hebrew Bible, an anointed king who will lead the Jews back to the land of Israel and establish justice in the world. According to the Christians, the Messiah was Jesus Christ.
 

Dr. Prin Singhanart

Mestizos

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, Spanish/Native America who were denied basic political, economic, and social rights due to their mixed heritage.
 

Dr. Prin Singhanart

Mexican Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1910
 

Dr. Prin Singhanart

Michelangelo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1475-1564) An Italian sculptor, painter, poet, engineer, and architect. Famous works include the mural on the ceiling of the Sistine Chapel, and the sculpture of the biblical character David.
 

Dr. Prin Singhanart

Middle Ages

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Time period in European history between the fall of Rome in 476 C.E. and the beginning of the Italian Renaissance in the early 15th century.
 

Dr. Prin Singhanart

middle class

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Social and economic class usually composed of merchants, artisans, and business people. In some societies, the richest class, but without a title of nobility. The middle class is usually the backbone of society as they are generally more moderate in their economic, social, and political habits.
 

Dr. Prin Singhanart

Middle East

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Geo-Political designation of the area stretching from the eastern Mediterranean Sea to the western side of the Indian subcontinent. Consists of countries such as Israel, Iran, Iraq, Saudi Arabia, and Egypt.
 

Dr. Prin Singhanart

Middle Kingdom (China)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term that ancient China used to refer to themselves. The believed they were the center of the Earth, or the Middle Kingdom.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด