อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

L

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

L'Ouverture, Toussaint

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1743?-1803) Revolutionary leader who is responsible for ousting France from Haiti during the Latin American Revolutions in the early 19th century.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Laissez-Faire Economics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
This was an economic philosophy begun by Adam Smith in his book, Wealth of Nations, that stated that business and the economy would run best with no interference from the government. This economic system dominated most of the Industrial Revolution.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Landlocked

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Entirely, or almost entirely surrounded by land.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lao Tze

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(570-490 BCE?) Chinese philosopher credited with originating Taoism/Daoism. His teachings were collected and published as the Tao-te Ching.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Last Supper, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A famous Renaissance painting by Leonardo Da Vinci.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Latin American

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The Geopolitical designation for Central and South America and the Caribbean Islands which were settled by the Spanish.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Latin American Revolutions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political revolutions in various Latin American countries beginning in the late 18th century. These revolutions were aimed at overthrowing the European powers that controlled these nations. Many were successful, but few achieved the success of the American Revolution.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

latitude

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Lines of equal distance measured north and south of the equator.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Laws of the Twelve Tables

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of laws. Some of the features of this system include, men being equal under the law, having the right to face their accusers, and being considered innocent until proven guilty.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

lay investiture

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The creation of a Bishop by a non church official, usually a feudal lord.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

League of Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A multinational peace keeping organization which began as an idea of United States President Woodrow Wilson following the first World War. The Treaty of Versailles created a League with over 40 different countries joining. The United States was not one of them. The League of Nations was to be an international body that would settle future problems through negotiations instead of warfare. The member nations were to work cooperatively through economic and military means to enforce its decisions. However, since the United States did not join, the League never achieved its intentions. While the League did attempt to halt the aggressiveness of Hitler's Germany, their inherent weakness prevented them from stopping World War II.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

legislative

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Relating to a system that makes laws.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lenin, Vladimir

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1870-1924) Russian revolutionary leader and political theorist. He was the first leader of the new communist government of Soviet Russia. Later, he was also the first leader of the Soviet Union, which was composed of most of the republics of the former Russian Empire.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Leonardo da Vinci

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Italian painter, engineer, musician, and scientist. The most versatile genius of the Renaissance, Leonardo filled notebooks with engineering and scientific observations that were in some cases centuries ahead of their time. As a painter Leonardo is best known for The Last Supper.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Leviathan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Thomas Hobbes describing his theory that an absolute government was the only means of balancing human interests and desires with their rights of life and property.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

liberty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In the political sense, this usually means freedom.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

line of demarcation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A boundary established by Pope Alexander VI on in 1493 to define the spheres of Spanish and Portuguese possessions in the New World. Part of the Treaty of Tordesillas.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lister, Joseph

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1827-1912) English surgeon who discovered that germs cause post operative infections. He then insisted doctors use antiseptics, substances that kill germs, on their hands and instruments before surgery. This process greatly reduced the number of deaths caused by infection after surgery.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Little Red Book

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book circulated throughout China during the reign of Mao Zedong, which contained his political philosophy for China. It was required reading in all schools.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lloyd George, David

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1863-1945) British Prime Minister from 1916 to 1922, he led Great Britain through World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด