เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

I

Dr. Prin Singhanart

interdependence

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Mutual assistance or reliance between two or more parties.
 

Dr. Prin Singhanart

International Court of Justice

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Headquartered at the Hague, the Court started work in April of 1946. The Court usually hears only cases brought before it by any of the 189 U.N. Member States, but has made several concessions over the years.
 

Dr. Prin Singhanart

International Monetary Fund

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An international organization established to promote monetary cooperation, exchange stability, and economic growth. The IMF also works to lower unemployment and help countries in debt manage their finances.
 

Dr. Prin Singhanart

Internet

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A global network of computers that communicate through phone and satellites. The Internet has services such as the World Wide Web and e-mail.
 

Dr. Prin Singhanart

interracial marriage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The marriage of two people from different ethnic backgrounds.
 

Dr. Prin Singhanart

invasion

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The entry of forces into a territory through hostile means.
 

Dr. Prin Singhanart

Irish Potato Famine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A famine in 1845 when the main crop of Ireland, potatoes, was destroyed by disease. Irish farmers grew other food items, such as wheat and oats, but Great Britain required them to export those items to them, leaving nothing for the Irish to live on. As a result, over 1 million Irish died of starvation or disease, while millions of others migrated to the United States.
 

Dr. Prin Singhanart

Irish Republican Army (IRA)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A terrorist organization based in Ireland which seeks to remove the British government from the Six Northern Counties which they control.
 

Dr. Prin Singhanart

Iron Curtain

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A term popularized by British Prime Minister Winston Churchill to describe the Soviet Union
 

Dr. Prin Singhanart

irrigation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system to bring water to support crops.
 

Dr. Prin Singhanart

Islam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The word Islam, which when translated from Arabic, means "to submit to the will of Allah," is the youngest of the world's major religions. Worshippers of this monotheistic religion are known as Muslims, which means "one who submits to the will of Allah." The Islamic holy book is called the Qur
 

Dr. Prin Singhanart

Islamic fundamentalists

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Muslims who believe the Quran to be a literal guide to political, social, and religious life.
 

Dr. Prin Singhanart

island

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A land mass surrounded by water.
 

Dr. Prin Singhanart

Israeli - Palestinian Conflict

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Conflict over landownership in Israel/Palestine. This conflict has at times involved most of the nations of the Middle East as well as the United States and the Soviet Union. Widespread terrorism against Israel and its allies occurs because of this conflict.
 

Dr. Prin Singhanart

Israeli War for Independence

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1948-49) War between Israel and the Arab world over the formation of the nation of Israel.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด