อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

H

habitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A place where something lives.
 

Haiku

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A 3 line poem that has 17 syllables in the Japanese language, and expresses a single thought, feeling or idea.
 

hajj

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The pilgrimage or holy journey to the city of Mecca
 

Hammurabis Code

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Oldest written system of laws. They were created by King Hammurabi of Babylonia in th mid 18th century BCE and placed on stones tablets for all to see.
 

Hebrew

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Semitic language originating in ancient Palestine and spoken by the Israelites. Modern Hebrew was developed in the 19th and 20th centuries from the ancient written language.
 

Hegira

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The flight of Mohammed from Mecca to Median which was instrumental to the founding of the religion of Islam. Occurs in 622 ACE, which dates the founding of Islam.
 

heliocentric model

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Theory of the universe that states the sun is the center, and that the earth revolves around it.
 

Hellenistic

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Time period from the late 4th century BCE to the 1st century CE that was characterized by Greek achievement and a blending of Persian, Egyptian, Greek, and Indian cultures due to the empire of Alexander the Great.
 

Henry VIII

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1491-1547) King of England who transformed his country into a Protestant nation during the Reformation.
 

Herzl, Theodor

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1860-1904) Leader of Zionist movement to establish a Jewish homeland in Palestine.
 

hieroglyphics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of writing which uses pictures for concepts and ideas.
 

hijacking

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The taking control of a public transport vehicle, such as an airliner or train to use the people aboard as hostages.
 

Hinduism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A polytheistic religion that was formed from a variety of different religious practices. In Hinduism, salvation is achieved through a spiritual oneness of the soul, atman, with the ultimate reality of the universe, Brahma. To achieve this goal, the soul must obtain moksha, or liberation from the samsara, the endless cycle of birth, death, and rebirth. As a result of these basic teachings, Hindus believe in reincarnation, which is influenced by karma (material actions resulting from the consequences of previous actions), and dharma (fulfilling one's duty in life). Because all forms of animal life possess souls, Hindus believe in ahimsa, or that all life is sacred. and should not be harmed. In fact, one animal which Hindus consider to be extremely sacred is the cow. The peaceful and contented existence of cows is considered virtuous by Hindus and would represent a rewarding reincarnation for a soul. For this reason, most Hindus are vegetarians so that they do not harm other living beings. The belief in reincarnation, karma, and dharma also provides the religious justification for the existence of the rigid social structure known as the Caste System.
 

Hippocrates

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(460?-377? BCE) Greek physician. He is considered to be the father of medicine and the ethical standard of treating all patients known as the Hippocratic Oath.
 

Hippocratic Oath

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An promise made new physicians to treat all people fairly, and to seek to preserve life. Named after a ancient Greek physician who is credited with writing it.
 

Hirohito

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1901-1989) Emperor of Japan from 1926 until 1989. He is the last Japanese emperor to be considered divine. Led Japan through World War II.
 

Hiroshima

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Japanese city devastated during World War II when the United States dropped the first atomic bomb on Aug 6th, 1945.
 

Hitler, Adolf

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1889-1945) Austrian-born leader of Germany. He co-founded the Nazi Party in Germany, and gained control of the country as chancellor in 1933. Hitler started World War II with the invasion of Poland. He was responsible for the Holocaust.
 

Ho Chi Minh

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1890-1969) Vietnamese leader who is responsible for ousting first the French, then the United States from his country. Supported by both communist China and the Soviet Union, he guided Vietnam through decades long warfare to emerge as a communist nation.
 

Hobbes, Thomas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1588-1679) English philosopher and political theorist. Wrote Leviathan, where he favored an absolute government as the only means of balancing human interests and desires with their rights of life and property.
 

Holocaust

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The attempted genocide of European Jews, Gypsies, mentally retarded, homosexuals, and others by Nazi Germany during the Second World War.
 

Holy Land

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to lands in present day Israel that is significant to Judaism, Christianity, and Islam.
 

Holy Trinity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Formed by the Creator (Father), Redeemer (Son), and Sustainer (Holy Spirit). Christians believe that these three entities are all part of a single higher power.
 

Hubble Space Telescope

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Large space telescope able to see farther than any other telescope at the end of the 20th century.
 

human and physical geography

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The study of the environment, people, and the resources they use to live.
 

human rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The rights that are considered by most societies to belong automatically to all people, including the rights to justice, freedom, and equality.
 

Humanism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; A cultural and intellectual movement of the Renaissance that emphasized secular concerns as a result of the rediscovery and study of the literature, art, and civilization of ancient Greece and Rome.
 

hunting and gathering

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
System of food production for prehistoric peoples. Involves hunting animals and gathering foods grown in the wild.
 

Hussein, Saddam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1937- ) President of Iraq since 1979. He has led his control into two devastating wars, one against Iran in 1980 to 1988, and the Persian Gulf War in 1990
 

Hutus and Tutsis

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Tribes in Rwanda responsible for decades of warfare.
 

hydroelectric power

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Power that is derived from a moving body of water, such as a river or waterfall.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด