เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

G

Dr. Prin Singhanart

Galilei, Galileo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1564-1642) Italian astronomer. One of the founders of Europe's scientific revolution, one of his main contributions is the application of the telescope to astronomy. He was able to prove Copernicus
 

Dr. Prin Singhanart

Galileo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Italian astronomer and mathematician who was the first to use a telescope to study the stars; demonstrated that different weights descend at the same rate; perfected the refracting telescope that enabled him to make many discoveries , and proved that Copernicus' theory to be correct.
 

Dr. Prin Singhanart

Gandhi, Mohandas

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1869-1948) Nationalist leader in India, who called for a non violent revolution to gain his country
 

Dr. Prin Singhanart

Ganges River

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Located in India, this river is considered sacred to Hindus and is used for spiritual cleansing, funeral rites, and other Hindu rituals.
 

Dr. Prin Singhanart

Garibaldi, Guiseppe

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1807-1882?) Military leader whose Red Shirt army liberated most of southern Italy, before conquering the northern section. He was instrumental in the unification of Italy.
 

Dr. Prin Singhanart

Gautama, Siddhartha

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(563?-483?BCE), Indian philosopher and the founder of Buddhism. Siddhartha was born into the Brahmin caste, and by all account led a luxurious lifestyle. However, he was troubled by the human misery that he saw around him everyday. Upon reflection, he deduced that desire was the root caused of all suffering. Also known as the Buddha.
 

Dr. Prin Singhanart

general will

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name Enlightenment thinker Jean Jacques Rousseau uses to describe majority rule.
 

Dr. Prin Singhanart

genetic engineering

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process of altering life forms by manipulating their genetic structure.
 

Dr. Prin Singhanart

Genghis Khan

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1167?-1227) One of the Mongol
 

Dr. Prin Singhanart

genocide

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The killing of all the people from a ethnic group, religious group, or people from a specific nation.
 

Dr. Prin Singhanart

gentry

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of the upper class in some social class systems.
 

Dr. Prin Singhanart

geocentric model

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Theory of the universe that states the earth is the center, and that the sun revolves around it.
 

Dr. Prin Singhanart

Ghana

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One of the west African Trading Kingdoms. They were rich in gold and established a vast trading network across the Sahara desert.
 

Dr. Prin Singhanart

ghetto

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to poor areas of town where Jews were sent during World War II.
 

Dr. Prin Singhanart

Glasnost

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of Soviet leader Mikhail Gorbachev which called for more openness with the nations of West, and a relaxing of restraints on Soviet citizenry.
 

Dr. Prin Singhanart

Global North

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic and political designation given to industrialized countries such those in North America and Western Europe, and also including Japan, and Australia. These nations have high standards of living and a high literacy rate.
 

Dr. Prin Singhanart

Global South

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic and Political designation given to developing nations in Asia, Africa, and South America, many of which were former colonies during European Imperialism. These post colonial nations face low literacy rates, massive unemployment, little to no industrialization, and are generally economically dependent on their former colonial masters.
 

Dr. Prin Singhanart

Glorious Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political revolution in Great Britain in 1688 that put William and Mary on the throne, while limiting the power of the monarchy and making Parliament supreme. This event marks the beginning of a constitutional monarchy in England.
 

Dr. Prin Singhanart

Gold Coast

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name given to the parts of the west coast of Africa by European imperialist due to the amount of gold found in the region.
 

Dr. Prin Singhanart

Golden Age

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The first age of the world, an untroubled and prosperous era during which people lived in ideal happiness.
 

Dr. Prin Singhanart

Gorbachev, Mikhail

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1931- ), leader of the Soviet Union from 1985 to 1991. His policies of Perestroika and Glasnost, which aimed at revitalizing the Soviet Union contributed to the downfall of communism.
 

Dr. Prin Singhanart

government

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The office, function, or authority of a governing individual or body.
 

Dr. Prin Singhanart

Great Depression

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1929-1939) The dramatic decline in the world
 

Dr. Prin Singhanart

Great Leap Forward

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The economic program designed to increase farm and industrial output though the creation of communes. Communes are similar to Soviet collectives in that groups of people live and work together on government owned farms and in government owned industry.
 

Dr. Prin Singhanart

Great Purge

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The widespread arrests and executions of over a million people by Josef Stalin between 1936 and 1938. Stalin was attempting to eliminate all opposition to his rule of the Soviet Union.
 

Dr. Prin Singhanart

Greater East Asia Co-Prosperity Sphere

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A imperialistic system founded by Japan consisting of other Asian countries during the early 20th century. Japan reduced its members to puppet nations, taking their raw materials and using them as new markets.
 

Dr. Prin Singhanart

Greco-Roman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cultural mixing of both ancient Greek and Roman traditions.
 

Dr. Prin Singhanart

Greek column

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Fluted column used in many of their buildings, and copied throughout the world today.
 

Dr. Prin Singhanart

Green Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Throughout the 20th century, scientists worked on improving agriculture, especially in areas with high populations. Some of the technologies developed included better irrigation systems so farmers could get water to their crops. New machinery was built to handle larger production and to take the burden of agriculture work off of humans. New chemical fertilizers and pesticides were created to increase food production, and new varieties of grains and livestock were developed also for greater production. The Green Revolution has had only limited success. The high costs associated with many of these new technologies have kept the small farmer from taking advantage of them.
 

Dr. Prin Singhanart

greenhouse gas

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gas such as carbon dioxide, ozone, or water vapor that are a factoring the warming of the Earth
 

Dr. Prin Singhanart

Guevara, Che

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1928-1967) Latin American guerilla leader. In the mid 20th century Guevara was instrumental in helping Fidel Castro lead the Cuban Revolution. He was later killed in Bolivia while trying to lead a revolution there.
 

Dr. Prin Singhanart

guild

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An association of merchants or craftspeople in medieval Europe, formed to make regulations and set standards for a particular trade or craft.
 

Dr. Prin Singhanart

gunpowder

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chemical compound that burns very quickly. Used in weaponry.
 

Dr. Prin Singhanart

Gupta Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(320-550 C.E.)Ruling family in India during its golden age. Responsible for many achievements.
 

Dr. Prin Singhanart

Gutenberg, Johannes

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1400?-1468) German printer and European pioneer in the use of movable type.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด