เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

E

Dr. Prin Singhanart

Estates

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Class system in France before the French Revolution. There were three Estates, First Estate was Clergy, Second was Nobility, and Third was peasants, merchants, and townspeople.
 

Dr. Prin Singhanart

Estates General

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The legislative body of France. Composed of representatives from the three estates which are Clergy in the First Estate, Nobles in the Second Estate, and peasants in the Third Estate. Each Estate is entitled to one vote on legislative matters. The Estates General was never as strong as the British Parliament of the American Congress.
 

Dr. Prin Singhanart

ethnic cleansing

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The removal of people of a specific ethnic group by means of genocide, terror, or forced expulsion.
 

Dr. Prin Singhanart

ethnic group

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of people that shares distinctive cultural traits.
 

Dr. Prin Singhanart

ethnocentric

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A belief in the superiority of a certain ethnic group or race.
 

Dr. Prin Singhanart

Euclid

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(circa 300 BCE), Greek mathematician. Considered to be the father of modern geomertry.
 

Dr. Prin Singhanart

European Community/European Union

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic union between countries in Europe for mutual gain. Originally formed in 1951 as the European Coal and Steel Community (ECSC), it later became the European Community in 1967, then the European Union in 1991.
 

Dr. Prin Singhanart

evolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The gradual change or development of something.
 

Dr. Prin Singhanart

excommunicate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To exclude a Christian from receiving the Sacraments.
 

Dr. Prin Singhanart

executive

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rrelating to a system that enforces laws.
 

Dr. Prin Singhanart

export

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The sending of goods to another country for sale or trade.
 

Dr. Prin Singhanart

extermination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The complete destruction of a group of people.
 

Dr. Prin Singhanart

extinction

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The death of all members of a species.
 

Dr. Prin Singhanart

extraterritoriality

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy that guaranteed European citizens in China were only subject to the laws of their own nation and could only be tried by their own courts.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด