เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

C

Dr. Prin Singhanart

circumnavigate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To travel around something, like an island or the world.
 

Dr. Prin Singhanart

city-state

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent state consisting of a city and its surrounding lands.
 

Dr. Prin Singhanart

civil disobedience

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The purposeful breaking of laws to protest actions by the government.
 

Dr. Prin Singhanart

civil service exam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In China, it was an exam based on Confucian teachings that was used to select people for various government service jobs in the bureaucracy.
 

Dr. Prin Singhanart

civil war

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A war between groups of people in the same country, culture, or political system.
 

Dr. Prin Singhanart

Civilization

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The type of culture and society developed by a particular nation or region.(e.g., The Maya or the

 

Dr. Prin Singhanart

Clemenceau, Georges

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1841-1929) French Premier during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles.
 

Dr. Prin Singhanart

Climate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The average weather conditions of a certain region.
 

Dr. Prin Singhanart

Cold War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Non shooting conflict between the Soviet Union and their allies and the United States and their allies. Numerous secondary conflicts arise due to the Cold War.
 

Dr. Prin Singhanart

collective farm

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A government owned farms where peasants work on a quota system.
 

Dr. Prin Singhanart

colonialism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The policy of maintaining colonies as a source of raw materials and new markets. Practiced during old and new imperialism.
 

Dr. Prin Singhanart

colonization

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of people moving from their homeland to a new area in large numbers.
 

Dr. Prin Singhanart

Columbian Exchange

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods and other things, such as disease from the Old World (Europe) to the new World (North and South America) and back.
 

Dr. Prin Singhanart

Columbus, Christopher

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1451-1506) Italian explorer working for Spain who, in 1492, crossed the Atlantic Ocean and discovered the Americas for Spain.
 

Dr. Prin Singhanart

Command Economy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic system controlled by strong, centralized government, which usually focuses on industrial goods. With little attention paid to agriculture and consumer goods.
 

Dr. Prin Singhanart

commerce

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The large scale buying of goods and/or services.
 

Dr. Prin Singhanart

Commercial Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A dramatic change in the economy of Europe at the end of the Middle Ages. It is characterized by an increase in towns and trade, the use of banks and credit, and the establishment of guilds to regulate quality and price.
 

Dr. Prin Singhanart

Commonwealth of Independent States

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nation created after the breakup of the Soviet Union. It includes Russia and several smaller former Soviet republics.
 

Dr. Prin Singhanart

commune

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A government owned farms where peasants work on a quota system.
 

Dr. Prin Singhanart

communism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of government in which a single, totalitarian, party holds power. It is characterized by state control of the economy, and restriction on personal freedoms. It was first proposed by Karl Marx and Friedrich Engels in The Communist Manifesto.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
  ทั้งหมด