เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

V

Dr. Prin Singhanart

Vedas

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Hindu holy book which is a collection of Aryan hymns that were transmitted orally before being written down in the 6th century BCE.
 

Dr. Prin Singhanart

Venice and Florence

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Italians City-States which were the center of the rebirth of European trade and culture at the end of the Middle Ages.
 

Dr. Prin Singhanart

Victor Emmanuel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1820-78) He was king of Sardinia from 1849 to 1861, when he became king of a united Italy until his death in 1878. His support of the unification movement was vital to its success.
 

Dr. Prin Singhanart

Viet Cong

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The name of the Vietnamese communist who fought against South Vietnam and the United States during the Vietnam War.
 

Dr. Prin Singhanart

Vietnam Conflict/War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A war in the country of Vietnam, first between the French and Vietnamese, as France was attempting to hold onto its colony. The second war was between the United States and the communist forces of North Vietnam, as the U.S. was attempting to keep South Vietnam free from communism. The North Vietnamese eventually won, forcing the United States to withdraw.
 

Dr. Prin Singhanart

Vishnu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu god called the Preserver. Vishnu is the second member of the triad that includes Brahma the Creator and Shiva the Destroyer.
 

Dr. Prin Singhanart

volence

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The use of force to injure someone or to damage something.
 

Dr. Prin Singhanart

Voltaire

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1694-1778) French philosopher. He believed that freedom of speech was the best weapon against bad government. He also spoke out against the corruption of the French government, and the intolerance of the Catholic Church.
 

Dr. Prin Singhanart

von Bismarck, Otto

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1815-1898) Appointed Prussian chancellor in 1862. he began a program of war to unify all the German states under the control of Prussia. His policy was known as Bl
 

Dr. Prin Singhanart

voting

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of choosing something or someone.
 

W

Dr. Prin Singhanart

Walesa, Lech

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1943- ) Polish labor union leader, Nobel laureate, and President of Poland from 1990 to 1995. He was instrumental in the collapse of communism in Poland and throughout Eastern Europe through the work of the labor union Solidarity.
 

Dr. Prin Singhanart

Walpole, Robert

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1676-1745) British statesman, and first Prime Minister from 1721 to 1742.
 

Dr. Prin Singhanart

Warsaw Pact

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An international defense alliance between the Soviet Union and many of its Eastern European satellite states as a response to NATO. Formed in 1955.
 

Dr. Prin Singhanart

Watt, James

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1736-1819) Improved upon Newcomen
 

Dr. Prin Singhanart

Wealth of Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
British philosopher and writer Adam Smith
 

Dr. Prin Singhanart

westernization

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To adopt western ideas and culture.
 

Dr. Prin Singhanart

Wheel of Life

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
important symbol of Buddhism. It represents the endless cycle of life through reincarnation.
 

Dr. Prin Singhanart

White Man's Burden, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A poem by Rudyard Kipling written in 1899. It is also the name given to the idea that the culture of the native populations where European imperialism was occurring were inferior to western nations. Some interpreted Kipling
 

Dr. Prin Singhanart

William and Mary

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
King and Queen of England from 1689 to 1702. They were placed on the throne as a result of the Glorious Revolution of 1688, and ruled as limited monarchs.
 

Dr. Prin Singhanart

Wilson, Woodrow

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1856-1924) President of the United States during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles. He also proposed a regulating body of nations to avoid future conflicts through diplomacy in his 14 Points Speech.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด