เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

T

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Versailles

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Treaty ending World War I. It was extremely unfair to Germany, forcing them to accept all of the blame for the war. It is a major cause of World War II.
 

Dr. Prin Singhanart

trench warfare

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of combat where armies fight each other from opposing fortified positions, usually consisting of long, dugout holes or trenches.
 

Dr. Prin Singhanart

Triangle Trade

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A catch all phrase for the trade occurring between Europe, Africa, and the Americas. Trade goods include raw materials from the Americas, manufactured goods from Europe, and slaves from Africa.
 

Dr. Prin Singhanart

Tribalism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The organization, culture, or beliels of a tribe.

 

Dr. Prin Singhanart

Tripitka

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The collection of religious writings by Siddhartha Gautama, the Buddha.
 

Dr. Prin Singhanart

Triple Alliance

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of Germany, Austria-Hungary, and Italy during World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

Triple Entente

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of France, Russia, and Great Britain during World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

Truman Doctrine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy if the Truman presidency that called for supporting any nation resisting communism.
 

Dr. Prin Singhanart

Tull, Jethro

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1674-1741) British farmer and inventor, created the mechanical seed drill to aid in planting.
 

Dr. Prin Singhanart

Two Treatises of Government

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as The Three Baskets of Wisdom, a book written by John Locke describing his views on government which explained that all men have Natural Rights, which are Life, Liberty, and Property, and that the purpose of government was to protect these rights. This book is the basis for many modern democracies.
 

U

Dr. Prin Singhanart

unequal treaty

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty forced upon a country being dominated by another during Imperialism. These treaties often gave the imperialistic nation the ability to do whatever they needed to do in pursuit of profit.
 

Dr. Prin Singhanart

United Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An international body composed of many countries that seeks to promote peace, prosperity, and cooperation around the world. It was formed in 1945 at the end of World War II.
 

Dr. Prin Singhanart

United Nations Childrens Fund (UNICEF)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organization within the United Nations that works to provide food, clothing, and other assistance to children in need around the world. UNICEF was founded in 1946.
 

Dr. Prin Singhanart

United States Constitution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Document creating the United States government. Based on Enlightenment ideas. Ratified in 1788.
 

Dr. Prin Singhanart

Universal Declaration of Human Rights

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A document published by the United Nations in 1948 stating that all people had certain basic rights including life, liberty, equality, justice and self determination. Source Document: Universal Declaration of Human Rights
 

Dr. Prin Singhanart

Untouchables

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of Hindu society thought to have been removed from the Caste System, with no hope of returning to it, due to their misdeeds in previous lives. Work that is deemed unclean for all other Hindus is reserved for these Outcasts. After winning its independence from Great Britain in 1947, India adopted a national constitution which stated that "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden." Since that time many Caste reforms have been enacted to diminish discriminatory practices in India. Today, the Caste System still exists in practice, despite the many laws designed to legally abolish it.
 

Dr. Prin Singhanart

Upanishads

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu holy book from the 8th century BCE.
 

Dr. Prin Singhanart

urbanization

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The movement of people to urban areas in search of work.
 

V

Dr. Prin Singhanart

vaccine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A prevention treatment containing weakened microbes of the kind of disease one is guarding against. It is administered to stimulate the immune system against that disease.
 

Dr. Prin Singhanart

vassal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person owing service to a feudal lord.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด