เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

S

Dr. Prin Singhanart

Sanskrit

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The extinct language of ancient India. Spoken between fourteenth and fifth centuries BCE. Still used today in classic literature.
 

Dr. Prin Singhanart

satellite

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Man made objects that orbit the Earth or perform deep space probes. The perform a number of functions such as communications and weather.
 

Dr. Prin Singhanart

sati

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The ritual suicide of a wife after her husband
 

Dr. Prin Singhanart

Scandinavian Vikings

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of any of the ancient Scandinavian peoples. Vikings raided various parts of northwestern Europe from the 8th to 11th centuries CE. They were good sailors who invaded by sea in long ships, and often settled in the areas they invaded, as in Great Britain.
 

Dr. Prin Singhanart

scholar

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who posesses a great deal of knowledge, usually an academic who specializes in a particular subject area.
 

Dr. Prin Singhanart

Scientific Method

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Uses observation and experimentation to explain theories on the workings of the universe.
 

Dr. Prin Singhanart

Scientific Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An offshoot of the Renaissance in which scientists questioned traditional beliefs about the workings of the universe. One of the main ideas to come out of the Scientific Revolution was the use of the Scientific Method. The Scientific Method uses observation and experimentation to explain theories on how the universe works.
 

Dr. Prin Singhanart

Scramble For Africa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given for the rapid invasion of Africa by the various European powers. This began imperialism in Africa.
 

Dr. Prin Singhanart

sculptor

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An artist who creates three-dimensional works of art, usually in stone or clay.
 

Dr. Prin Singhanart

seed drill

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Machine designed by Jethro Tull which mechanically planted seeds.
 

Dr. Prin Singhanart

self-determination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Refers to a number of distinct human rights. These include the right to equality under the law, the right to a nationality, the right to freely leave and return to a person's country of origin, the right to freedom from persecution because of race, religion, or gender, and a host of others.
 

Dr. Prin Singhanart

Seljuk Turks

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dynasty that controlled Turkey during the 11th and 12th centuries. The Seljuk disruption of European travel to the Holy Lands resulted in the Crusades.
 

Dr. Prin Singhanart

senator

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person that is a member of a legislative body called a Senate.
 

Dr. Prin Singhanart

separation of powers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A tool in government described by Baron de Montesquieu which states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. This system would Check and Balance itself, which would help protect the people's liberty.
 

Dr. Prin Singhanart

Sepoy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A soldier working for the British East India Company, recruited from the native population of India.
 

Dr. Prin Singhanart

Sepoy Mutiny

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1857-1859) A revolt by the hired Hindu and Muslim soldiers of the British East India Company. It began as a result of the rifle cartridges that were distributed to the Sepoys had to be bitten to remove a cover before being inserted into a gun. Rumors circulated among the Sepoys that this cover had been greased with beef and pork fat. This angered Muslim Sepoys who were not supposed to consume pork, and the Hindu Sepoys who were not supposed to eat beef. Thus, the Sepoys revolted against the British army, which eventually ended the conflict through use of force. This resulted in the British government officially taking control of India, making it a colony.
 

Dr. Prin Singhanart

Seppuku

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of suicide practiced by Japanese Samurai and Nobles during the feudal period. It was practiced to save one
 

Dr. Prin Singhanart

serfs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Farmers who were tied to the land during European feudalism. They were not slaves because they could not be bought or sold, but they could not readily leave the manor either. Serfs were given land to farm in exchange for service to their lord. This service usually involved working the lord's fields, maintaining roads and the manor, and providing military service in times of war. Serfs paid taxes to their lord in the form of crops. This is also how the paid the fee to use the manor's mill or other services.
 

Dr. Prin Singhanart

Shaka Zulu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1787?-1828) During Shaka
 

Dr. Prin Singhanart

Shakespeare, William

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1564-1616) English poet and playwright. He wrote 37 plays between 1590 and 1613. His plays reflect the ideas of individualism and the unconquerable human spirit, and most of them are still performed today.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด