เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

C

Dr. Prin Singhanart

Command Economy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic system controlled by strong, centralized government, which usually focuses on industrial goods. With little attention paid to agriculture and consumer goods.
 

Dr. Prin Singhanart

commerce

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The large scale buying of goods and/or services.
 

Dr. Prin Singhanart

Commercial Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A dramatic change in the economy of Europe at the end of the Middle Ages. It is characterized by an increase in towns and trade, the use of banks and credit, and the establishment of guilds to regulate quality and price.
 

Dr. Prin Singhanart

Commonwealth of Independent States

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nation created after the breakup of the Soviet Union. It includes Russia and several smaller former Soviet republics.
 

Dr. Prin Singhanart

commune

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A government owned farms where peasants work on a quota system.
 

Dr. Prin Singhanart

communism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of government in which a single, totalitarian, party holds power. It is characterized by state control of the economy, and restriction on personal freedoms. It was first proposed by Karl Marx and Friedrich Engels in The Communist Manifesto.
 

Dr. Prin Singhanart

Communist Manifesto, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Karl Marx and Friedrich Engels that describes the new political system of scientific socialism, which becomes the basis for communism. The book states that all of human history is based on the conflict between the bourgeoisie (those who own the means of production) and the proletariat (working class), and predicted that the proletariat would rise up in a violent revolution to overthrow the bourgeoisie and create a society with an equal distribution of goods and services.
 

Dr. Prin Singhanart

Communist Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political revolution in Russia beginning in 1917. The Bolsheviks, now known as Communists, overthrew Czar Nicholas II and created a socialist government based upon the writings of Karl Marx and Vladimir Lenin. Also know as the Bolshevik Revolution.
 

Dr. Prin Singhanart

Computer Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
During the 1980s personal computers began to appear in many homes across the world. By the late 1990s, computers had become a staple in most industrialized country
 

Dr. Prin Singhanart

concentration camp

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A prison camp used to hold Jews during World War II and the Holocaust.
 

Dr. Prin Singhanart

Confucianism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Confucius lived in China during the Chou Dynasty, when there was mass disorder and confusion and degrading moral standards. Confucius was appalled by what appeared to be the fracturing of Chinese society. He believed that the only cure was to stress a sense of social order and mutual respect, a philosophy that later became known as Confucianism. Confucianism teaches that there is a natural social order to society which can best be explained through the Five Relationships.
 

Dr. Prin Singhanart

Confucius

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(551-479 BCE?) Chinese philosopher and writer of The Analects, a collection of moral and social teachings, including the concept of the Five Relationships. Also known as Kong Fu Zi.
 

Dr. Prin Singhanart

Congress of Vienna

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Meeting of European political leaders to reestablish former territorial borders after the end of the Napoleonic Wars and the fall of Napoleon. The Congress was held in Vienna from September 1814 to June 1815, and was dominated by Prince Metternich of the Austro-Hungarian Empire.
 

Dr. Prin Singhanart

conquistadors

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Spanish conquerors who came to the New World in search of gold and other riches.
 

Dr. Prin Singhanart

Constantine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(274 CE
 

Dr. Prin Singhanart

constitution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A document detailing the fundamental laws of a country or organization.
 

Dr. Prin Singhanart

constitutional monarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by a monarch who has limited power due to a constitution
 

Dr. Prin Singhanart

containment

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A cold war policy that called for containing communism to areas already under its influence. This policy was proposed by U.S. President Harry Truman.
 

Dr. Prin Singhanart

Copernicus, Nicolaus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1473-1543) Polish astronomer who wrote On the Revolutions of the Celestial Spheres. Theorized that the Earth orbited the Sun (heliocentric system) and laid the foundations of modern astronomy.
 

Dr. Prin Singhanart

corporation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A company with business dealings in many different areas.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด