อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

P

priest

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A spiritual leader in a variety of religions.
 

Prince Metternich

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1773-1859) Chancellor of the Astro-Hungarian Empire between 1821 and 1848. He was the most powerful political figure in Europe between 1814 and 1848. He was driven from power in the Revolutions of 1848.
 

Prince, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book of political advice written by Niccolo Machiavelli during the Renaissance in which he describes the methods that a prince should use to acquire and maintain political power. This book was used to defend policies of despotism and tyranny. Machiavelli wrote that a ruler should take any action to remain in power, or that
 

Princip, Gavrilo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894 -1918) Serbian nationalist/terrorist who assassinated Archduke Franz Ferdinand and his wife in 1914. This event resulted in the start of World War I.
 

proletariat

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the working class people in society.
 

property

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Something of value that is owned by a person.
 

protectorate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A country or region that is controlled by a more powerful country.
 

Protestant

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Member of Christian relgious sect which formed during the Protestant Reformation. Protestants reject the authority of the Roman Catholic Church.
 

Protestants

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

A member of a Western Christian church whose faith and practice are founded on the principles of the Reformation, especially in the acceptance of the Bible as the sole source of revelation, in justification by faith alone, and in the universal priesthood of all the believers, and refers to the theologies of Luther, Calvin, or Zwingli.

 

provisional government

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A temporary government assembled during times of change.
 

Prussia

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Former independent kingdom and state of Germany. In the late 19th century, it formed the central state of the German Empire, which was one of the largest in Europe.
 

Ptolemy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(100?-170 CE) Greek astronomer, mathematician, and geographer. His geocentric model of the universe lasted until the 16th century.
 

Puritan Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political and Religious revolution in England between 1640 and 1660. The monarchy was abolished in favor of a Republic led by Oliver Cromwell. It ended with the seating of Charles II on the throne. Also known as the English Revolution.
 

Puritanism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Movement in the English church in the late 16th to remove all catholic influences and purify.
 

Put Out System

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Manufacturing system where work was distributed and retrieved from individuals in their homes.
 

pyramid

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A triangular shaped building.
 

Pythagoras

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(582?-500?BCE) Greek mathematician responsible for the Pythagorean Theorem which states the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides.
 

Q

quipas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A record keeping system that used colored, knotted string developed by the Incan Civilization.
 

Quran

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Islamic holy book.
 

R

Rabbi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Jewish holy men charged with conducting religious services, ensuring that Jewish laws are observed, and serving as a spiritual guide for the community.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด