อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

M

mummification

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process of preserving a corpse by removing the moisture from it before burial. This process was practiced by many different cultures.
 

musket

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Handheld weapon that uses small balls of lead as projectiles and gunpowder as the blasting agent.
 

Muslim League

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalist movement in India by the Islamic population who did not feel represented by the Indian National Congress. They initially formed to protexct Muslim rights, but later called for an independent state.
 

Mussolini, Benito

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1883-1945) Italian leader. He founded the Italian Fascist Party, and sided with Hitler and Germany in World War II. In 1945 he was overthrown and assassinated by the Italian Resistance.
 

N

N๔ theatre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Feudal Japanese theater where men wore decorative mask and performed on stage, while a chorus sang the lines. N๔ theatre reflected Buddhist ideas such as resisting selfish behavior.
 

NAFTA

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
North American Free Trade Agreement, an economic treaty between Canada, the United States, and Mexico to lower tariffs and create a free trade environment. NAFTA was ratified by its member nations in 1994.
 

Nagasaki

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Japanese city devastated during World War II when the United States dropped the second atomic bomb on Aug 8th, 1945.
 

NASA / National Aeronautical and Space Administration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
American space agency responsible for administrating the United State
 

Nasser, Gamal Abdel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1918-1970) President of Egypt from 1956 to 1970. He was responsible for nationalizing the Suez Canal, and was an important leader to the Arab world. He was often at odds with the West and Israel.
 

nation-state

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent state or country.
 

National Assembly

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
First new government during the first stage of the French Revolution.
 

nationalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Pride in one
 

Native Americans & Slaves

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, lowest social class. They had no rights and were often treated poorly and used as a labor source by the plantation owning Creoles.
 

NATO

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
North Atlantic Treaty Organization, an international defense alliance between the United States, Great Britain, and others formed in 1949 as a response to the spread of communism.
 

Natural resources

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Resources that are supplied by nature. Nations often use these to increase their economic output, usually with little regard to environmental factors. A growing environmentalist movement is beginning to apply pressure to these governments by forcing a public officilals to discuss these issues.
 

natural rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Concept of John Locke
 

navigable rivers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A river that is able to be navigated by boat.
 

Nazi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name of German National Socialist Party, which gained control of Germany in 1933 under the leadership of Adolf Hitler.
 

Nehru, Jawaharlal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1889-1964) Indian nationalist leader and the first prime minister of independent India from 1947 to 1964. Along with Mohandas Gandhi, he was instrumental in freeing India from Britain
 

Neolithic Age

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(10,000 BCE - 5000 BCE) New Stone Age. A period of time in human history characterized by the development of agriculture and permanent settlements.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด