เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

M

Mahabharata

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu epic poem that was written in Sanskrit in the 5th century BCE. Its most important part is the Bhagavad-Gita.
 

Mali

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One of the west African Trading Kingdoms. They were rich in gold and established a vast trading network across the Sahara desert. Greatest ruler was Mansa Musa, who converted to Islam and made a famous pilgrimage.
 

mandate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A territory that was given to a European nation to administer by the League of Nations following the end of World War I.
 

Mandate of Heaven

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Divine right of rule in China.
 

Mandela, Nelson

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1918 - )A black South African leader who protested the policy of Apartheid and spent over thirty years in prison before becoming the first black president of South Africa.
 

manorialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic portion of feudalism where all aspects of life were centered on the lord
 

Mansa Musa

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Emperor of the kingdom of Mali in Africa. He made a famous pilgrimage to Mecca and established trade routes to the Middle East.
 

Mao Zedong

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1893-1976) Leader of the Communist Party in China that overthrew Jiang Jieshi and the Nationalists. Established China as the People
 

Marco Polo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1254-1324) Italian explorer and author. He made numerous trips to China and returned to Europe to write of his journeys. He is responsible for much of the knowledge exchanged between Europe and China during this time period.
 

Maria Teresa

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An enlightened Despot who ruled the Austrian Empire.
 

market economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economy that operates by voluntary exchange in a free market and is not planned or controlled by a central authority; a capitalistic economy.
 

Marshall Plan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic aid from the United States used to rebuild Europe after World War II. Named after United States Secretary of State George Marshall.
 

Marx, Karl

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1818-1883), German political philosopher and writer. Coauthor with Friedrich Engels of The Communist Manifesto which described the new philosophy of scientific socialism, which is the basis for modern communism.
 

mass production

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The manufacturing of products on a large scale, usually through the use of machines.
 

massacre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The killing of large numbers of people
 

Matrilineal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the maternal line

 

Mau Mau

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Revolutionary group in Kenya who used violent means to force out European settlers.
 

Maurya Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(321? BCE - 185? BCE) Dynasty that united most of India under the rule of Chandragupta Maurya. Its greatest ruler, Asoka, converted to Buddhism and was instrumental in its spread.
 

Maurya, Chandragupta

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(?-286 BCE) First king of the Maurya dynasty in India.
 

Mayans

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization of Central America and southern Mexico. Achievements include mathematics, architecture, and a 365 day a year calendar. They flourished between the 4th and 12th centuries C.E..
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด