เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

K

Koch, Robert

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1843-1910) German physician who, in the 1880
 

Kong Fu Zi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
 

Korean Bridge

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The term given to process in which cultural diffusion occurred between China and Japan though Korean contact with both civilizations.
 

Korean War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A war between North Korean, which was supported by both the Soviet Union and communist China, and South Korea, which was supported by the United States and the United Nations. The war occurred between 1950 and 1953 and ended in an armistice and original borders.
 

Kristallnacht

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
On November 9th, 1938, Nazis in German looted, and burned Jewish stores and Synagogues, often beating Jews in the street. Over 90 Jews were killed during Kristallnacht. Also called Night of Broken Glass.
 

Kublai Khan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1215-1294) Grandson of Genghis Khan and founder of the Mongol Yuan Dynasty in China.
 

Kuomintang

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalist Party in China led by Jiang Jieshi, which began a war against the Communist Party led by Mao Zedong. Both fought for control of China, with Mao and the Communists ultimately winning in 1949.
 

Kurds

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Ethnic group that lives in parts of Iraq and Turkey. They often suffer persecution in both countries, and are currently under the protection of the United Nations in Iraq.
 

L

L'Ouverture, Toussaint

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1743?-1803) Revolutionary leader who is responsible for ousting France from Haiti during the Latin American Revolutions in the early 19th century.
 

Laissez-Faire Economics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
This was an economic philosophy begun by Adam Smith in his book, Wealth of Nations, that stated that business and the economy would run best with no interference from the government. This economic system dominated most of the Industrial Revolution.
 

Landlocked

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Entirely, or almost entirely surrounded by land.
 

Lao Tze

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(570-490 BCE?) Chinese philosopher credited with originating Taoism/Daoism. His teachings were collected and published as the Tao-te Ching.
 

Last Supper, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A famous Renaissance painting by Leonardo Da Vinci.
 

Latin American

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The Geopolitical designation for Central and South America and the Caribbean Islands which were settled by the Spanish.
 

Latin American Revolutions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political revolutions in various Latin American countries beginning in the late 18th century. These revolutions were aimed at overthrowing the European powers that controlled these nations. Many were successful, but few achieved the success of the American Revolution.
 

latitude

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Lines of equal distance measured north and south of the equator.
 

Laws of the Twelve Tables

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of laws. Some of the features of this system include, men being equal under the law, having the right to face their accusers, and being considered innocent until proven guilty.
 

lay investiture

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The creation of a Bishop by a non church official, usually a feudal lord.
 

League of Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A multinational peace keeping organization which began as an idea of United States President Woodrow Wilson following the first World War. The Treaty of Versailles created a League with over 40 different countries joining. The United States was not one of them. The League of Nations was to be an international body that would settle future problems through negotiations instead of warfare. The member nations were to work cooperatively through economic and military means to enforce its decisions. However, since the United States did not join, the League never achieved its intentions. While the League did attempt to halt the aggressiveness of Hitler's Germany, their inherent weakness prevented them from stopping World War II.
 

legislative

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Relating to a system that makes laws.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด