เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

D

developing nations

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nations that are economically and technologically less developed than industrialized nations.
 

dharma

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of fulfilling one's duty in life. Associated with Hinduism and Buddhism.
 

Dias, Bartholomeu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1450?-1500) Portuguese explorer who, in 1488, was the first person to round the Cape of Good Hope at the southern tip of Africa.
 

diaspora

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The enforced spreading out of a group of people. In history, there has been both a Jewish Diaspora and an African Diaspora.
 

dictatorship

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
the office or
 

Diocletian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(245-313) Emperor of Rome who was responsible for dividing Rome into different provinces and districts. Eventually, the eastern portions of the Empire became known as the Byzantine Empire.
 

discrimination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To treat unfairly due to a persons ethnic background, gender, religion, or age
 

divine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Godlike, or coming from, or having to do with a god.
 

Divine Comedy, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An epic poem written by Dante during the Renaissance.
 

divine right

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The justification of monarchy through the word of God.
 

divorce

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The legal act of ending a marriage.
 

dome

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A hemispherical roof.
 

Dome of the Rock

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
First Islamic religious shrine. It was built in 687 C.E., and is located in present day Jerusalem, Israel.
 

domesticate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To tame an animal to live with, or close to humans.
 

domino theory

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The idea that countries bordering communist countries were in more danger of falling to communism unless the United States and other western nations worked to prevent it.
 

Don Quixote

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A comedic book written by Miguel de Cervantes during the Renaissance. The title character is now used to refer to idealists that champion hopeless or fanciful causes.
 

d้tente

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy during the Cold War which was aimed at relaxing tensions between the United States and the Soviet Union. The policy calls for increase diplomatic and commercial activity.
 

Duma

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name of the Russia Parliament.
 

Dutch East Indies

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of islands in South East Asia claimed by the Dutch during Imperialism.
 

dyke

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A drainage ditch used to help control flooding.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด