รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:01PM
 

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก
ตั้งแต่การผลิต รวมทั้งการค้นคว้าเพื่อการผลิต การจัดกิจกรรม จนกระทั่งการจำหน่ายผลผลิต
แต่ละคนจงพยายามทำงานให้สุดความสามารถ ความรู้ ความชำนาญของตัว
และร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย การเกษตรจึงจะก้าวหน้า เป็นผลดีถึงส่วนรวมได้

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 9 กรกฏาคม 2507

» อภิธานศัพท์คำคม