เส้นแสดงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

มาจากคำว่า Government Bond Yield Curve ประกอบด้วย

TTM ย่อมาจาก Time to Maturity หมายถึง อายุคงเหลือของพันธบัตร

Yield (%) หมายถึง อัตราผลตอบแทน

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์