ธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุน

มาจากคำว่า Capital Transfer เป็นการเคลื่อนย้ายในรูปตัวเงินและในรูปมิใช่ตัวเงิน ได้แก่ การโอนย้ายเงินทุนที่เกิดจากการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร การโอนสิทธิในทรัพย์สินถาวร และการยกเลิกหนี้สินโดยเจ้าหนี้

» อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์